Πληροφορίες

Σημειώσεις εκτίμησης: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΕΠΕ

Σημειώσεις εκτίμησης: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΕΠΕ

Υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει ο προτείνων

1 Προετοιμασία του τεχνικού φακέλου που επισυνάπτεται στην αίτηση

  1. τελικό σχέδιο, αποτελούμενο από... σχέδια έργων που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 93 του νομοθετικού διατάγματος 12 Απριλίου 2006, αρ. 163, στην περίπτωση δημοσίων έργων ή δημοσίου συμφέροντος · σε άλλες περιπτώσεις, το έργο που έχει τουλάχιστον ένα ισοδύναμο επίπεδο πληροφοριών και λεπτομέρειας (γράμμα h, του άρθρου 5, παράγραφος 1, νομοθετικό διάταγμα 152/2006 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις).
  2. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: επεξεργασία που ενσωματώνει το οριστικό έργο, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τα περιεχόμενα που προβλέπονται στο άρθρο 22 και στο Παράρτημα VII του Νομοθετικού Διατάγματος 152/2006 και όπως τροποποιήθηκε, καθώς και αρθρωτό και χαρακτηριστικό με τα περιεχόμενα που προβλέπονται στο D.P.C.M. 12/27/1988 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις (εξακολουθεί να ισχύει εν αναμονή της έκδοσης νέων τεχνικών προτύπων).
   Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος 152/2006 και πρέπει να περιέχει την εκτίμηση των επιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 357/97 εάν το έργο ή οι πιθανές επιπτώσεις που προκύπτει από την εφαρμογή του, επηρεάζει, έστω και εν μέρει ή / και έμμεσα, τοποθεσίες κοινοτικής σημασίας ή / και ζώνες ειδικής προστασίας, οι οποίες ιδρύθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43 / ΕΟΚ για τους οικοτόπους και την οδηγία 79/409 / ΕΟΚ πουλιά που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000). Η εκτίμηση επιπτώσεων τεκμηριώνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις πτυχές που ορίζονται στο Παράρτημα Ζ του Προεδρικού Διατάγματος 357/1997. Η ενοποίηση μεταξύ των δύο διαδικασιών επισημαίνεται επίσης στην ανακοίνωση στις εφημερίδες (βλ. Σημείο 2 παρακάτω).
  3. μη τεχνική περίληψη: διεξοδική που στοχεύει στην εύκολη κατανόηση από το κοινό του έργου και των πιθανών επιπτώσεών του στο περιβάλλον στο οποίο περιγράφονται τα κύρια διαστατικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου και μια περίληψη των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων περίτεχνα γραφικά. Η εργασία πρέπει να είναι προετοιμασμένη ώστε να επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή.
  4. κατάλογος αδειών, συμφωνιών, παραχωρήσεων, αδειών, γνωμοδοτήσεων, εκκαθαρίσεων και παραδοχών, ανεξαρτήτως ονομαστικής αξίας, που έχουν ήδη αποκτηθεί ή πρόκειται να αποκτηθούν με σκοπό την εκτέλεση και τη λειτουργία της εργασίας ή της παρέμβασης. Ο κατάλογος πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα της εξουσιοδότησης, γνώμη, εξουσιοδότηση κ.λπ. κανονιστικές απαιτήσεις · αντικείμενο του καθεστώτος έγκρισης (π.χ. αέρας, νερό, έδαφος, απόβλητα, ασφάλεια, τοπίο, πολιτιστική κληρονομιά κ.λπ.) · φάση αναφοράς (προκαταρκτικό έργο, τελικό έργο, εκτελεστικό έργο, κατασκευή, λειτουργία) · αρμόδια αρχή · εδαφικά ενδιαφερόμενη οντότητα, καθεστώς (αποκτήθηκε / πρόκειται να αποκτηθεί).

2 Ενεργοποίηση της διαδικασίας

  1. Διαβίβαση της αίτησης στο MATTM και στα άλλα εμπλεκόμενα μέρη: κατάλογος για την έναρξη της διαδικασίας ΕΠΕ και η σχετική τεχνική τεκμηρίωση αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους:
   • παράδοση με το χέρι, από τον ενδιαφερόμενο ή μέσω αντιπροσώπου, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στο Ταχυδρομείο που βρίσκεται στη διεύθυνση Via Cristoforo Colombo 44, όροφος -1, ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7.00 έως τις 14.40 (συνεχείς ώρες) · με παράδοση με το χέρι θα αποδεσμευτεί από τον υπεύθυνο γραμματόσημο και την ημερομηνία παραλαβής.
   • με συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής
   Το μοντέλο της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ΕΠΕ, που περιέχει επίσης τον πλήρη κατάλογο των διοικητικών και τεχνικών εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση και τις σχετικές μεθόδους προετοιμασίας και διαβίβασης, μπορείτε να κατεβάσετε από την ενότητα "Έντυπα" του ιστότοπου VAS-VIA περιβαλλοντικών αξιολογήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η διοικητική και τεχνική τεκμηρίωση που αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να προετοιμάζεται σε ψηφιακή μορφή (3 αντίγραφα) σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιέχονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προετοιμασία και τη διαβίβαση της τεκμηρίωσης σε ψηφιακή μορφή για τις διαδικασίες SEA και ΕΠΕ σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 152/2006 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις με δυνατότητα λήψης από την ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες και σε έντυπη μορφή (1 αντίγραφο).
   Ένα πλήρες αντίγραφο των διοικητικών και τεχνικών εγγράφων πρέπει επίσης να αποσταλεί σε όλα τα μέρη που είχαν αναφερθεί προηγουμένως. Για αυτούς τους παραλήπτες, ο προτείνων θα πρέπει να επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τις μεμονωμένες διοικήσεις, προκειμένου να εξακριβώσει συγκεκριμένες μεθόδους για την προετοιμασία και την αρχειοθέτηση της τεκμηρίωσης (αρμόδια γραφεία, αριθμός αιτημάτων αντιγράφων και τύπος μορφής, χαρτί ή / και ψηφιακό) .
   Για τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων μερών, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η Τεχνική Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - ΕΠΕ και ΣΠΕ παρέχονται στον ιστότοπο για την Περιβαλλοντική αξιολόγηση - Τμήμα χώρου για τον υποψήφιο. αρμόδιες περιφερειακές δομές, επαρχίες και δήμους.
   Εάν το έργο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών έργων, πέσει εν όλω ή εν μέρει σε θαλάσσιες περιοχές, στην κατάλληλη φόρμα για την υποβολή της αίτησης, η τοποθεσία πρέπει να συμπληρωθεί με το όνομα της σχετικής θαλάσσιας περιοχής, σύμφωνα με τις περιοχές που εμφανίζονται στα ακόλουθα Φιγούρα 1.
  2. Δημοσιότητα της έναρξης της διαδικασίας: ο προτείνων δημοσιεύει σε μια εθνική εφημερίδα και σε μια περιφερειακή εφημερίδα για κάθε ενδιαφερόμενη Περιφέρεια μια ανακοίνωση που περιέχει μια σύντομη περιγραφή του έργου, τη θέση του, τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις τοποθεσίες όπου μπορούν να ζητηθούν τα έγγραφα στη στο σύνολό τους και τους χρόνους εντός των οποίων είναι δυνατή η παρουσίαση παρατηρήσεων (60 ημέρες). Μπορείτε να κατεβάσετε το μοντέλο της ανακοίνωσης στις εφημερίδες από την ενότητα "Έντυπα" του ιστότοπου VAS-VIA Περιβαλλοντικές Αξιολογήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης των ανακοινώσεων στο κοινό στις εφημερίδες και της υποβολής της αίτησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στα άλλα εμπλεκόμενα θέματα πρέπει να συμπίπτουν με τον κανόνα (άρθρο 24, γ.1 Νομοθετικό διάταγμα 152/2006 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις) προβλέπει ότι οι δύο οι δράσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. αυτή η ημερομηνία αντιπροσωπεύει τη μηδενική ώρα από την οποία οι προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας (ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού, αξιολόγηση, απόφαση) και, συγκεκριμένα, τις εξήντα ημέρες για την υποβολή παρατηρήσεων από την δημόσιο. Όπως υποδεικνύεται στο μοντέλο για την υποβολή της αίτησης που μπορείτε να κατεβάσετε από την ενότητα "Έντυπα" του ιστότοπου VAS-VIA Περιβαλλοντικές Αξιολογήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να αντιμετωπίσετε τις πιθανές λειτουργικές δυσκολίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τα συμφραζόμενα που προβλέπονται από το πρότυπο, εάν η ημέρα παρουσίασης της αίτησης δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η δημοσίευση στις εφημερίδες μπορεί να επισυνάπτεται με αντίγραφο του κειμένου της ανακοίνωσης που να αναφέρει τις εφημερίδες και την ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η δημοσίευση. Αντίγραφο της σελίδας των εφημερίδων στην οποία δημοσιεύθηκε η ειδοποίηση θα αποσταλεί με φαξ εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης σε όλες τις διοικήσεις στη διεύθυνση. Μια άλλη μορφή διαβούλευσης που μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος είναι η αντιφατική η οποία, πριν από τη φάση αξιολόγησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα θέματα που έχουν υποβάλει γνώμες ή παρατηρήσεις. Τα αντιπαρατιθέμενα πρακτικά αποκτώνται και αξιολογούνται για τους σκοπούς της διάταξης ΕΠΕ.
  3. Τροποποίηση των εγγράφων και (πιθανή) νέα φάση διαβούλευσης: ο προτείνων, εντός τριάντα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών για την παρουσίαση των παρατηρήσεων από το κοινό (εντός 90 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στις εφημερίδες) μπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη να τροποποιήσουν την τεχνική τεκμηρίωση που παρουσιάστηκε (μελέτη έργων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) επίσης μετά από παρατηρήσεις ή παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αντιδικίας ή της δημόσιας έρευνας που ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (βλέπε σημείο α. των Υποχρεώσεων που πρέπει να αναλάβει η αρμόδια αρχή). Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα τροποποιημένα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος των 45 ημερών, ενδεχομένως επεκτάσιμα μετά από αιτιολογημένο και αιτιολογημένο αίτημα του προτείνοντος. η διάταξη ΕΠΕ εκδίδεται εντός ενενήντα ημερών από την παρουσίαση των τροποποιημένων εγγράφων.
   Εάν ο προτείνων αλλάξει τα έγγραφα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος μπορεί να ζητήσει την υποβολή της τεκμηρίωσης σε όλα τα θέματα που εμπλέκονται και την ενημέρωση του κοινού στις εφημερίδες εάν οι αλλαγές που έγιναν θεωρούνται ουσιαστικές και σχετικές με το κοινό (οι δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία επαναλαμβάνονται 2.α και 2.β. Των υποχρεώσεων που πρέπει να πληρώσει ο προτείνων). Σε αυτήν την περίπτωση, οι 60 ημέρες για διαβουλεύσεις και παρουσίαση παρατηρήσεων από το κοινό θα ξεκινήσουν ξανά από την ημερομηνία της ανακοίνωσης στις εφημερίδες. Σε αυτήν την περίπτωση, η διάταξη ΕΠΕ εκδίδεται εντός ενενήντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων.
  4. Πληροφορίες απόφασης: η διάταξη ΕΠΕ δημοσιοποιείται με απόσπασμα, από τον προτείνοντα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Το Lavviso περιέχει μια ένδειξη για το έργο, το αποτέλεσμα της πρόβλεψης και τους χώρους όπου μπορεί να ζητηθεί η γνώμη του στο σύνολό του. Από την ημερομηνία αυτή, θα ισχύουν οι όροι για τυχόν δικαστικές προσφυγές από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  5. Αρχειοθέτηση εφαρμογών: σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ο προτείνων μπορεί να ζητήσει την απόσυρση της αίτησης από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αξιολογήσεων - Τμήμα II Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης τα οποία, στην περίπτωση αυτή, θα αρχειοθετηθούν. Η κατάθεση της αίτησης συνεπάγεται την έναρξη μιας νέας διαδικασίας εάν ο ίδιος προτεινόμενος ή άλλο θέμα ενδιαφέρεται να επανεγκαταστήσει την πρωτοβουλία του έργου.
  6. Πρόσβαση σε έγγραφα: η ισχύουσα νομοθεσία για το δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα (Ν. 241/1990 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις) και περιβαλλοντικές πληροφορίες (Νομοθετικό Διάταγμα 195/2005), κατ 'εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, εγγυάται την ελευθερία πρόσβαση στα έγγραφα που κατέχει η Δημόσια Διοίκηση αντίστοιχα στο ενδιαφερόμενο μέρος, ή σε περίπτωση περιβαλλοντικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το ζητά. Η προβολή των εγγράφων είναι δωρεάν, πρέπει να γίνεται στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Διοίκησης που τα κρατά, κατόπιν ραντεβού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η εξαγωγή αντιγράφων εγγράφων υπόκειται στην πληρωμή των εξόδων για την αποδέσμευση και εξαγωγή αντιγράφων, σύμφωνα με το άρθρο. 25 του προαναφερθέντος Νόμου 241/1990, και σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται από τις μεμονωμένες Διοικήσεις. Τα έξοδα πρόσβασης σε έγγραφα, τα οποία διατηρεί αυτή η διοίκηση, ρυθμίζονται από το υπουργικό διάταγμα 121 της 28ης Ιουνίου 2012.

  Φιγούρα 1.

3 Απαιτήσεις μετά την απελευθέρωση της διάταξης

  1. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς: η διάταξη ΕΠΕ περιέχει τους όρους κατασκευής, λειτουργίας, παροπλισμού του έργου, όσων σχετίζονται με τυχόν δυσλειτουργίες καθώς και ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο προτείνων οφείλει να συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και τις απαιτήσεις διαβιβάζοντας τα ευρήματά του στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για επαλήθευση και έλεγχο με τον τρόπο και τους χρόνους που αναφέρονται στην πρόβλεψη. Για τους ελέγχους που αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να αποσταλεί από τον προτείνοντα σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιέχονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προετοιμασία και διαβίβαση της τεκμηρίωσης σε ψηφιακή μορφή για τις διαδικασίες SEA και ΕΠΕ σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 152 / 2006 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις με δυνατότητα λήψης από την ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες του ιστότοπου VAS-VIA Περιβαλλοντικές Αξιολογήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μετά την τεχνική έρευνα που διενεργήθηκε με την υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - ΕΠΕ και ΣΠΕ ή άλλων τεχνικών φορέων (ISPRA, ARPA, κ.λπ.), εκπονείται Εκτελεστικός Προσδιορισμός που κοινοποιείται στον προτείνοντα και στα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που περιέχουν τα αποτελέσματα της επαλήθευσης συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις ή με την εύρεση άλλων σημαντικών αποκλίσεων σε σχέση με τις διατάξεις της διάταξης ΕΠΕ, προβλέπονται κυρώσεις και άλλες ενέργειες αποζημίωσης για τυχόν περιβαλλοντική ζημία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
  2. Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου: τα εγκεκριμένα έργα πρέπει να εκτελούνται εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση της διάταξης ή εντός μεγαλύτερης περιόδου, εάν προβλέπεται ρητά στη διάταξη ΕΠΕ. Εάν δεν υπάρχει επίσημο αίτημα παράτασης από τον προτείνοντα πριν από την προθεσμία που ορίζεται από το νόμο και την αποδοχή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η διαδικασία ΕΠΕ πρέπει να επαναληφθεί μετά την παρέλευση της πενταετούς περιόδου.


Βίντεο: EDCM-Β10-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ (Ιούλιος 2021).