Πληροφορίες

Το γεωργικό τρακτέρ στον κώδικα New Highway

Το γεωργικό τρακτέρ στον κώδικα New Highway

Ταξινόμηση γεωργικών μηχανημάτων

Οι γεωργικές μηχανές χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

ΠΡΟΤΥΠΟ:
α) Γεωργικά τρακτέρ με 2 ή περισσότερους άξονες
β) Γεωργικά μηχανήματα με 1 άξονα
γ) Γεωργικά μηχανήματα που λειτουργούν με 2 ή περισσότερους άξονες
δ) 2-άξονα μοτέρ

ΣΧΕΔΙΟ:
α) Τοποθετημένες γεωργικές μηχανές
β) Ημι-τοποθετημένες γεωργικές μηχανές
γ) Γεωργικά ρυμουλκούμενα

1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Τα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα οδηγούνται από τον δικό τους κινητήρα και περιλαμβάνουν:
α) Γεωργικά τρακτέρ με 2 ή περισσότερους άξονες, με ή χωρίς επιφάνεια φόρτωσης, με τροχούς ή τροχιά, που προορίζονται για ρυμούλκηση, ώθηση, μεταφορά ή λειτουργία εργαλείων, συναρμολογημένος ή ημι-συναρμολογημένος εξοπλισμός και ρυμουλκούμενα που χρησιμοποιούνται στη γεωργική δραστηριότητα (π.χ. γεωργικός ελκυστήρας) .
β) Γεωργικά μηχανήματα με 1 άξονα, τα οποία οδηγούνται γενικά από οδηγό στο έδαφος και είναι εξοπλισμένα με ένα διαχωρίσιμο τρόλεϊ που προορίζεται μόνο για τη μεταφορά του οδηγού. Η συνολική μάζα πρέπει να είναι μικρότερη από 700 κιλά, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού (π.χ. τρακτέρ βάδισης και χλοοκοπτικό κινητήρα).
γ) Γεωργικά μηχανήματα που λειτουργούν με 2 ή περισσότερους άξονες, εξοπλισμένα με τον δικό τους κινητήρα και προορίζονται για συγκεκριμένες γεωργικές διαδικασίες.
Μπορούν να προετοιμαστούν για την εφαρμογή ειδικού εξοπλισμού για γεωργική επεξεργασία (π.χ. θεριζοαλωνιστική μηχανή).
δ) Μοτέρ 2 αξόνων, εξοπλισμένα με τον δικό τους κινητήρα και κατάλληλα για φόρτωση και κατοχή του «Πιστοποιητικού τεχνικής καταλληλότητας για κυκλοφορία».
Τα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, εάν έχουν τουλάχιστον 2 άξονες, μπορούν να ρυμουλκήσουν οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο οποιουδήποτε βάρους, ενώ εκείνα με 1 άξονα (χλοοκοπτικό κινητήρα, ελκυστήρες περπατήματος κ.λπ.) δεν μπορούν να ρυμουλκήσουν ρυμουλκούμενα.

2. ΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Τα ρυμουλκούμενα γεωργικά μηχανήματα είναι χωρίς δικό τους κινητήρα και συνδέονται με μια αυτοκινούμενη γεωργική μηχανή, εκτός από εκείνα με 1 άξονα, όπως για παράδειγμα. ο καλλιεργητής.
Μπορούν να είναι τύπου:
α) μεταφέρεται (π.χ. διασκορπιστής, φυγοκεντρικός διασκορπιστής λιπασμάτων) εάν η μάζα τους στηρίζεται πλήρως στον ελκυστήρα έλξης ·
β) ημι-μεταφερόμενος (π.χ. ψεκαστήρας) εάν η μάζα τους μεταφέρεται εν μέρει στον ελκυστήρα έλξης και εν μέρει στους τροχούς του εξοπλισμού που ρυμουλκείται ·
γ) γεωργικά ρυμουλκούμενα ρυμουλκούμενα με ελκυστήρα, με τουλάχιστον 1 άξονα, που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν συνολική μάζα φορτίου άνω των 1,5 τόνων. Τα γεωργικά ρυμουλκούμενα με συνολική φορτωμένη μάζα έως 1,5 t θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του γεωργικού ελκυστήρα.

Καταχώριση και αναθεώρηση γεωργικών μηχανημάτων

Τα ακόλουθα γεωργικά μηχανήματα υπόκεινται σε εγγραφή και επομένως έχουν το πιστοποιητικό εγγραφής:
- γεωργικοί ελκυστήρες
- χειρισμός μηχανών με 2 ή περισσότερους άξονες
- γεωργικά ρυμουλκούμενα με συνολική μάζα φορτίου μεγαλύτερη από 1,5 t
Δεν υπόκεινται σε εγγραφή και επομένως για την κυκλοφορία τους απαιτείται μόνο πιστοποιητικό τεχνικής καταλληλότητας, τα ακόλουθα γεωργικά μηχανήματα:
- αυτοκινούμενες μηχανές λειτουργίας με 1 άξονα
- γεωργικά ρυμουλκούμενα με συνολική μάζα φορτίου μικρότερη από 1,5 τόνους
- ρυμουλκούμενα μηχανήματα λειτουργίας
Το πιστοποιητικό εγγραφής και το πιστοποιητικό τεχνικής καταλληλότητας εκδίδονται από την Αρχή Πολιτικής Μηχανοκίνησης, υπεύθυνη για την περιοχή (M.C.T.C.) και αναφέρουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεωργικής μηχανής. Μόνο στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας υπάρχουν τα στοιχεία αναγνώρισης της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος και οι γενικές πληροφορίες του ιδιοκτήτη.
Πλάκες γεωργικών μηχανημάτων
Τα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο δρόμο, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μια πινακίδα στο πίσω μέρος, που περιέχει:
- 2 αλφαβητικούς χαρακτήρες
- το επίσημο εμπορικό σήμα της Ιταλικής Δημοκρατίας
- 3 αριθμητικοί χαρακτήρες
- 1 αλφαβητικός χαρακτήρας
Τα γεωργικά ρυμουλκούμενα, εξαιρουμένων εκείνων με συνολική μάζα φορτίου κάτω των 1,5 t, πρέπει να είναι εφοδιασμένα πλευρικά με πινακίδα που να περιέχει τα στοιχεία εγγραφής του ρυμουλκουμένου:
- η γραφή «RIM. AGR. "
- 2 αλφαβητικούς χαρακτήρες
- το επίσημο εμπορικό σήμα της Ιταλικής Δημοκρατίας
- 3 αριθμητικοί χαρακτήρες
- 1 αλφαβητικός χαρακτήρας
Η πινακίδα επαναλήπτη για ρυμουλκούμενα γεωργικά ρυμουλκούμενα (που πρέπει να τοποθετηθεί πίσω από το ρυμουλκούμενο), εμφανίζει τους χαρακτήρες του ελκυστήρα στη σειρά, αλλά αντί του επίσημου εμπορικού σήματος της Ιταλικής Δημοκρατίας το γράμμα "R".
Η πινακίδα για γεωργικά μηχανήματα δείχνει με τη σειρά:
- 2 αλφαβητικούς χαρακτήρες
- το επίσημο εμπορικό σήμα της Ιταλικής Δημοκρατίας
- το γράμμα "P"
- 3 αριθμητικοί χαρακτήρες
- η λέξη "MA" με τα γράμματα διατεταγμένα κάθετα
Η πλάκα δεν μπορεί να τροποποιηθεί, πρέπει πάντα να καθαρίζεται καλά και, όταν απαιτείται, να φωτίζεται από το προβλεπόμενο λευκό φως, ώστε να είναι ευανάγνωστη τουλάχιστον στα 20 μ. [1]
Αναθεώρηση
Το Υπουργείο Μεταφορών με το MIPA μπορεί να παραγγείλει, για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, τη γενική ή μερική αναθεώρηση των γεωργικών μηχανημάτων από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής. Ένας ειδικός κανονισμός καθορίζει τις διαδικασίες, τους χρόνους και τις μεθόδους για τη διενέργεια της επανεξέτασης.
Τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης του M.C.T.C. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να παραγγείλουν τη μερική ή ολική επισκευή μεμονωμένων γεωργικών μηχανημάτων, εάν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με την επιμονή των απαιτήσεων ασφάλειας της κυκλοφορίας.
Όσοι οδηγούν στο δρόμο με γεωργική μηχανή που δεν έχει επιθεωρηθεί υπόκεινται, εκτός από την καταβολή προστίμου, στην ανάκληση του πιστοποιητικού εγγραφής ή του πιστοποιητικού τεχνικής καταλληλότητας.

Ασφάλιση γεωργικών μηχανημάτων

Νόμος 24.12.69 ν. 990 και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις καθιστούν υποχρεωτική ασφάλιση R.C.A. για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα (εξαιρουμένων των γεωργικών μηχανημάτων και των μοτοποδηλάτων) [2] (Ευθύνη μηχανοκίνητων οχημάτων).
Μόνο από την 1η Οκτωβρίου 1993, η υποχρέωση αυτή επεκτάθηκε και στα μοτοποδήλατα και στα απομονωμένα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα και στα ρυμουλκά ρυμούλκησης.
Συγκεκριμένα, η πολιτική πρέπει να εγγυάται:
1. αποζημίωση για ζημίες, μετά από τροχαίο ατύχημα, που προκλήθηκε σε ανθρώπους, ζώα και πράγματα λόγω της μετακίνησης της αυτοκινούμενης γεωργικής μηχανής που απομονώθηκε και επίσης ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου ·
2. αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ρυμουλκούμενο σταθμευμένο ή αποσπασμένο από το ρυμουλκό όχημα (στατικός κίνδυνος), κατά τη διάρκεια χειρισμών χειρός, μηχανικής βλάβης, κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων συντήρησης ·
3. αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν στα άτομα που μεταφέρθηκαν, μόνο στην περίπτωση που η εν λόγω μεταφορά προβλέπεται από το πιστοποιητικό εγγραφής.
Ως εκ τούτου, θα είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι ακόλουθες συμβάσεις σύνδεσης:

Αυτοκινούμενες γεωργικές μηχανές 2 αξόνων:
- είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της αυτοκινούμενης γεωργικής μηχανής.

Ρυμουλκούμενα ρυμούλκησης γεωργικών μηχανημάτων με συνολική μάζα κάτω των 1,5 t:
- Δεδομένου ότι αυτά τα ρυμουλκούμενα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του ελκυστήρα, αρκεί να ασφαλιστεί μόνο η αυτοκινούμενη γεωργική μηχανή.

Ρυμουλκούμενα ρυμούλκησης γεωργικών μηχανημάτων συνολικής μάζας άνω των 1,5 τόνων:
- Η ασφαλιστική κάλυψη R.C.A. είναι υποχρεωτική για τη ρυμούλκηση γεωργικών μηχανημάτων και επίσης τη θέσπιση άλλης πολιτικής για τον αποκαλούμενο στατικό κίνδυνο αποζημίωσης, δηλαδή των ζημιών που προκλήθηκαν από το ρυμουλκούμενο που αποσπάστηκε από το τρακτέρ.

Είναι επίσης καλό να θυμάστε ότι:
- Τα προαναφερθέντα καλύμματα ή εκείνα του ρυμουλκού οχήματος και εκείνα που σχετίζονται με τον στατικό κίνδυνο δεν καλύπτουν τον κίνδυνο χρήσης τους. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, εκσκαφή κ.λπ. δεν θεωρούνται για κυκλοφορία και, ως εκ τούτου, θα είναι απαραίτητο να προστατευθεί, εάν κριθεί σκόπιμο, με άλλη πολιτική γεωργικής ευθύνης ·
- Ψεκαστήρες, διασκορπιστές κοπριάς, φορτωτές δεξαμενών κ.λπ. θεωρούνται επίσης γεωργικά ρυμουλκούμενα.
- Ο εξοπλισμός που φέρνει το τρακτέρ δεν απαιτεί καμία εγγύηση ασφάλισης.
- Ο Κώδικας Αυτοκινητόδρομου δεν επιβάλλει υποχρέωση εμφάνισης ασφαλιστικών πινακίδων στο γεωργικό μηχάνημα, ωστόσο συνιστάται να τα έχετε μαζί σας, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ένα αντίγραφο του ίδιου, προκειμένου να τα δείξετε, εάν απαιτείται, στους υπεύθυνους υπαλλήλους.
- Η κυκλοφορία ενός γεωργικού μηχανήματος χωρίς ασφάλιση προβλέπει διοικητική κύρωση από ένα έως τέσσερα εκατομμύρια, συν την πιθανή κατάσχεση του οχήματος.

Τεχνικές σημειώσεις
- Το ελάχιστο ανώτατο όριο [3] που απαιτείται από το νόμο είναι επί του παρόντος 1,5 δισεκατομμύριο, αλλά με ένα χαμηλό ασφάλιστρο είναι βολικό να φέρετε το ανώτατο όριο σε υψηλότερες τιμές.
- Η ασφάλιση δεν ισχύει εάν ο οδηγός δεν είναι σε θέση να οδηγεί ή να οδηγεί σε κατάσταση δηλητηρίασης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
- Η ασφαλιστική μορφή της γεωργικής μηχανής και των ρυμουλκουμένων της είναι σε σταθερή τιμή. Αυτό σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν δεν υφίστανται αυξήσεις ή μειώσεις όπως στην περίπτωση του ναύλου για αυτοκίνητα (bonus-malus [4]).

Έγγραφα οδήγησης

Έγγραφα οδικής κυκλοφορίας
Όταν οδηγείτε στο δρόμο, πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα έγγραφα:
- δίπλωμα οδήγησης;
- πιστοποιητικό εγγραφής του ελκυστήρα ·
- πινακίδα κυκλοφορίας του ελκυστήρα ·
- πλάκα επαναλήπτη τρακτέρ που εφαρμόζεται στο πίσω μέρος του ρυμουλκούμενου ·
- πιστοποιητικό τεχνικής καταλληλότητας του ρυμουλκουμένου, εάν έχει συνολική μάζα μικρότερη από 1,5 t ·
- πιστοποιητικό κυκλοφορίας και πινακίδα κυκλοφορίας του ρυμουλκουμένου εάν η συνολική μάζα υπερβαίνει τους 1,5 τόνους ·
- τα σήματα ασφάλισης στη γεωργική μηχανή και στο ρυμουλκούμενο, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο αυτού.
Άδειες οδήγησης για γεωργικά μηχανήματα
Η άδεια κατηγορίας Α, η οποία μπορεί να ληφθεί σε ηλικία 16 ετών, επιτρέπει την οδήγηση γεωργικών μηχανημάτων ή των συγκροτημάτων τους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μήκος m 4; πλάτος 1,60 m; ύψος 2,50 μ. μέγιστη ταχύτητα 40 km / h. συνολική φορτωμένη μάζα έως 2,5 t · χωρίς επιβάτες στο αεροσκάφος.
Η άδεια κατηγορίας Β, η οποία μπορεί να ληφθεί σε ηλικία 18 ετών, επιτρέπει την οδήγηση γεωργικών μηχανημάτων και σε υπηρεσία ρυμούλκησης ανεξάρτητα από το βάρος τους και, εάν απαιτείται από το πιστοποιητικό εγγραφής, ακόμη και αν μεταφέρουν άλλους ανθρώπους, εκτός από τον οδηγό.
Δεν απαιτείται άδεια οδήγησης για οδήγηση τρακτέρ με βάρη μικρότερο από 5 κιλά με τον οδηγό στο έδαφος.
Όσοι έχουν την άδεια να ασκούν την οδήγηση για να αποκτήσουν άδειες οδήγησης Α ή Β, "ροζ φύλλο", μπορούν να ασκήσουν την οδήγηση όχι μόνο σε οχήματα των κατηγοριών για τις οποίες έχει ζητηθεί άδεια, αλλά και σε γεωργικά μηχανήματα.
Στο γεωργικό μηχάνημα κατά τη διάρκεια των ασκήσεων οδήγησης δεν υπάρχει υποχρέωση να σημειώνετε το σήμα με το αλφαβητικό γράμμα P (αρχάριος). Εάν η γεωργική μηχανή δεν μπορεί να μεταφέρει άλλους ανθρώπους εκτός από τον οδηγό, οι ασκήσεις μπορούν να διεξαχθούν μόνο με τον οδηγό, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται σε μέρη με μικρή συχνότητα. Η διοικητική ποινή για μη σεβασμό της οδήγησης σε λιγότερο συχνές θέσεις είναι εκατό χιλιάδες λιρέτες.

Συσκευές οπτικής και φωτεινής σηματοδότησης

Οι αυτοκινούμενες γεωργικές μηχανές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τις ακόλουθες συσκευές οπτικής και φωτισμού:
πριν:
- 2 λευκά φώτα θέσης
- 2 λευκοί προβολείς υψηλής / χαμηλής δέσμης
- 2 δείκτες κατεύθυνσης που αναβοσβήνουν, πορτοκαλί κίτρινο
Αργότερα:
- 2 κόκκινα φώτα θέσης
- 2 κόκκινα φώτα φρένων, πιο έντονα από αυτά των φώτων θέσης
- 1 λευκό φως πινακίδας κυκλοφορίας
- 2 κόκκινοι ανακλαστήρες, οποιουδήποτε σχήματος εκτός τριγωνικού
- 2 δείκτες κατεύθυνσης που αναβοσβήνουν, πορτοκαλί κίτρινο
Πλευρικά:
- 2 δείκτες κατεύθυνσης που αναβοσβήνουν, πορτοκαλί κίτρινο
Εάν η αυτοκινούμενη γεωργική μηχανή έχει εξαιρετικό μέγεθος, τα φώτα εκκαθάρισης πρέπει να τοποθετηθούν: εμπρός σε πορτοκαλί κίτρινο και πίσω με κόκκινο χρώμα.
Κάθε ρυμουλκούμενο γεωργικό μηχάνημα το οποίο, ενώ οδηγεί, περιορίζει την ορατότητα των οπτικών συσκευών του ρυμουλκού, πρέπει να είναι εξοπλισμένο με:
πριν:
- 2 λευκά φώτα θέσης, εάν το ρυμουλκούμενο έχει πλάτος μεγαλύτερο από 1,60 m
- 2 λευκοί μη τριγωνικοί ανακλαστήρες
Αργότερα:
- 2 κόκκινα φώτα θέσης
- 2 κόκκινα φώτα στοπ
- 2 δείκτες κατεύθυνσης που αναβοσβήνουν, πορτοκαλί κίτρινο
- 1 λευκό φως πινακίδας κυκλοφορίας
- 2 τριγωνικοί κόκκινοι ανακλαστήρες
Πλευρικά:
- 2 μη τριγωνικά πορτοκαλί ή πορτοκαλί κίτρινα αντανακλαστικά
- 2 πορτοκαλί φώτα θέσης, εάν το μήκος είναι μεγαλύτερο από 6 m
Σε γεωργικά μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται για φόρτωση, οι προβλεπόμενες συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν σε αφαιρούμενο στήριγμα.

Σημείωση


[1]
Εάν η πλάκα, με την πάροδο των ετών, δεν είναι απόλυτα ευανάγνωστη επειδή έχει ξεθωριάσει ή έχει καλυφθεί με σκουριά, είναι απαραίτητο να καταχωρίσετε εκ νέου τη γεωργική μηχανή.
Η ίδια υποχρέωση ισχύει ακόμη και αν η πινακίδα παραμένει καταστραφεί σε τροχαίο ατύχημα.
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής της πινακίδας, ωστόσο, είναι απαραίτητο να υποβάλετε καταγγελία εντός 48 ωρών στους αστυνομικούς φορείς που το λαμβάνουν επίσημα υπόψη και εκδίδουν κατάλληλη απόδειξη.
Μετά από 15 ημέρες από την παρουσίαση, εάν παραμείνουν οι λόγοι που οδήγησαν στην καταγγελία, ο κάτοχος πρέπει να ζητήσει τη Γενική Διεύθυνση του M.C.T.C. μια νέα εγγραφή.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής της νέας πινακίδας κυκλοφορίας, το όχημα μπορεί να μετακινηθεί αφού τοποθετηθεί σε αυτό ένα λευκό πλαίσιο φόντου που δείχνει τις ενδείξεις που περιέχονται στην αρχική πινακίδα και με τις ίδιες διαστάσεις.

[2] Ο Αστικός Κώδικας υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη, από κοινού και εις ολόκληρον με τον οδηγό, να αποζημιώσει τις ζημιές που προκλήθηκαν σε ανθρώπους, ζώα και πράγματα κατά την κίνηση του οχήματος. Για αυτόν τον τύπο ευθύνης, είναι υποχρεωτικό να συνάψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει τις προαναφερθείσες ζημίες, εντός των ορίων των σταθερών οροφών. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει επίσης για ζημιές που προκύπτουν από κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελαττώματα συντήρησης. Η ασφάλιση αντισταθμίζει επίσης τις ζημιές που υπέστησαν τα άτομα που μεταφέρθηκαν, αλλά μόνο εάν το όχημα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων. Ο οδηγός και οι ζημιές που υπέστη το όχημά του δεν περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική ασφάλιση. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος, είναι δυνατή η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης όχι μόνο στον οδηγό και στις δικές του ζημιές, αλλά και σε άλλα γεγονότα (κλοπή, φωτιά, οδική βοήθεια κ.λπ.).

[3] Μέγιστο ποσό που πληρώνει η ασφάλιση για την αντιστάθμιση της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει το όχημα.

[4] Είναι ένα έντυπο ασφάλισης που ισχύει μόνο για αυτοκίνητα τα οποία, για τα έτη μετά την υπογραφή της σύμβασης, προβλέπουν μείωση του ασφαλίστρου για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν προκαλέσει ατυχήματα, ενώ επιβάλλεται αύξηση του ετήσιου ασφαλίστρου σε όσους έχουν κάνει διαχειριστές τροχαίων ατυχημάτων


Βίντεο: 28η ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΕΘ HELEXPO 2020 AGROTICA ΤΡΑΚΤΕΡ NEW HOLLAND u0026 CASE u0026 IVECO ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Ιούλιος 2021).