Πληροφορίες

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρώπης και των αγροτών

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) που σχεδιάστηκε μετά το 2013. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της εδραίωσης της γεωργίας σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί στους ευρωπαίους πολίτες υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα, προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών.

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρώπης και των αγροτών προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης. Οι επόμενες δεκαετίες θα είναι ζωτικής σημασίας για να τεθούν τα θεμέλια για μια ισχυρή γεωργία ικανή να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τον διεθνή ανταγωνισμό, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις προσδοκίες των πολιτών. Η Ευρώπη χρειάζεται αγρότες και οι αγρότες χρειάζονται την υποστήριξη της Ευρώπης. Στην κοινή γεωργική πολιτική βασίζεται η διατροφή μας και το μέλλον περισσότερων από το ήμισυ του εδάφους μας ", δήλωσε ο Dacian Cioloş, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη.

Η νέα ΚΓΠ θα επιτρέψει την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - οικονομικά και οικολογικά - του γεωργικού τομέα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της απασχόλησης και την ανάπτυξη. Έτσι θα συμβάλει αποφασιστικά στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Τα δέκα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης

1) Περισσότερη στοχοθετημένη ενίσχυση εισοδήματος για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης
Για να αξιοποιήσει στο έπακρο το γεωργικό δυναμικό της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών με πιο δίκαιο, απλούστερο και πιο στοχοθετημένο τρόπο. Η βασική ενίσχυση αφορά μόνο τους ενεργούς αγρότες. Θα μειωθεί από 150.000 ευρώ με ετήσιο ανώτατο όριο 300.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στις εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, η ενίσχυση θα κατανεμηθεί πιο δίκαια μεταξύ αγροτών, περιφερειών και κρατών μελών.

2) Εργαλεία διαχείρισης κρίσεων πιο ευαίσθητα και κατάλληλα για νέες οικονομικές προκλήσεις
Η αστάθεια των τιμών αποτελεί απειλή για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα. Η Επιτροπή προτείνει αποτελεσματικότερα και πιο αντιδραστικά δίχτυα ασφαλείας για τους πιο εκτεθειμένους τομείς (δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική αποθήκευση) και προτείνει κίνητρα για τη δημιουργία ασφαλειών και αμοιβαίων κεφαλαίων.

3) Μια «πράσινη» πληρωμή για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και την προστασία των οικοσυστημάτων
Προκειμένου να ενισχυθεί η οικολογική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και να ενισχυθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι γεωργοί, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το 30% των άμεσων πληρωμών για πρακτικές που επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων. Αυτές είναι απλές και οικολογικά αποτελεσματικές πρακτικές, συγκεκριμένα: διαφοροποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, προστασία των οικολογικών αποθεμάτων και του τοπίου.

4) Πρόσθετη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία
Προκειμένου να δημιουργηθεί μια γεωργία γνώσης που θα είναι επίσης ανταγωνιστική, η Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστούν οι πιστώσεις που προορίζονται για έρευνα και καινοτομία στον αγρονομικό τομέα και να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα συγκεκριμενοποιηθούν στην πράξη μέσω ενός νέου συνεργασία για καινοτομία. Αυτά τα κεφάλαια θα επιτρέψουν την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και την παροχή συμβουλών στους αγρότες, καθώς και την υποστήριξη ερευνητικών έργων χρήσιμων για τη γεωργική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του γεωργικού τομέα και της επιστημονικής κοινότητας.

5) Μια πιο ανταγωνιστική και ισορροπημένη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Αν και βρίσκεται στην αρχή της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, η γεωργία είναι πολύ κατακερματισμένη και όχι πολύ δομημένη. Για να ενισχυθεί η θέση των αγροτών, η Επιτροπή προτείνει τη στήριξη παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων και την ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού από παραγωγό σε καταναλωτή, χωρίς πάρα πολλούς μεσάζοντες. Από την άλλη πλευρά, οι ποσοστώσεις ζάχαρης, οι οποίες έχουν χάσει το λόγο ύπαρξής τους, δεν θα διατηρηθούν μετά το 2015.

6) Ενθάρρυνση αγροπεριβαλλοντικών πρωτοβουλιών
Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γεωργοπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει ότι η προστασία και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η αποτελεσματική χρήση των πόρων συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

7) Διευκόλυνση της δημιουργίας νέων γεωργών
Τα δύο τρίτα των αγροτών είναι άνω των 55 ετών. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η απασχόληση και να ενθαρρυνθούν οι νεότερες γενιές να ασχοληθούν με τη γεωργική δραστηριότητα, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού εγκατάστασης για τους αγρότες κάτω των σαράντα ετών, για να τους στηρίξει κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής τους. έργο.

8) Τόνωση της αγροτικής απασχόλησης και του επιχειρηματικού πνεύματος
Για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Για παράδειγμα, θα δημιουργηθεί ένα "starter kit" για την υποστήριξη έργων μικροεπιχειρήσεων, με χρηματοδότηση έως 70.000 ευρώ για μια πενταετή περίοδο. Οι ομάδες τοπικής δράσης LEADER θα ενισχυθούν.

9) Μεγαλύτερη προσοχή σε εύθραυστες περιοχές
Προκειμένου να αποφευχθεί η απερήμωση και να διατηρηθεί ο πλούτος των εδαφών μας, η Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη στους αγρότες που βρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, χάρη σε μια επιπλέον αποζημίωση. Πρόκειται για ενίσχυση που θα προστεθεί σε εκείνες που είναι ήδη διαθέσιμες στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

10) Μια απλούστερη και πιο αποτελεσματική ΚΓΠ
Για την αποφυγή περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων, η Επιτροπή προτείνει την απλοποίηση διαφόρων μηχανισμών της ΚΓΠ, ιδίως των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης και των συστημάτων ελέγχου, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, η υποστήριξη των μικρών αγροτών θα απλοποιηθεί επίσης. Ο τελευταίος δικαιούται ετήσια εφάπαξ αποζημίωση μεταξύ 500 και 1 000 ευρώ ανά εκμετάλλευση. Θα ενθαρρυνθεί η μεταφορά γης από μικρούς αγρότες που παύουν να εμπορεύονται σε άλλους αγρότες που σκοπεύουν να αναδιαρθρώσουν την εκμετάλλευσή τους.


Βίντεο: ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΠ 2014-2020 (Ιούλιος 2021).