Πληροφορίες

Αγροτεχνική πιστοποίηση θεμάτων

Αγροτεχνική πιστοποίηση θεμάτων

Συνεδρία 2014

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Η γονιμότητα ενός εδάφους είναι το σύνολο μιας σειράς παραγόντων που το καθιστούν κατάλληλο για καλλιέργεια παρέχοντας στα φυτά αγκυροβόληση και διατροφή. Ο υποψήφιος περιγράφει λεπτομερώς τα κύρια φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των εδαφών. Στη συνέχεια εστιάζουμε στη διαδικασία αποδόμησης της οργανικής ουσίας και στις λειτουργίες της που σχετίζονται με τη διατήρηση της γονιμότητας. Τέλος, επισημαίνονται οι πιο κατάλληλες αγρονομικές τεχνικές για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάντλησης του οργανικού συστατικού, η κύρια αιτία της προοδευτικής φτώχειας των εδαφών.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Η κτηνοτροφική έκταση μιας κτηνοτροφίας με δημητριακά και εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής ισούται με 50,75,25 εκτάρια που προορίζονται πλήρως για καλλιέργειες αρόσιμων και ζωοτροφών. Ο υποψήφιος, αφού περιέγραψε λεπτομερώς την εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική της εσωτερικής ανάκαμψης και τη συνολική επαναχρησιμοποίηση του παραγόμενου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα με κατάλληλο τρόπο, προχωρά σε επαρκή διαίρεση της επιφάνειας, για να προσδιορίσει το διατηρήσιμο ζωντανό βάρος και να υπολογίσει το σχετικό μικτό κέρδος σταθερός. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιοκτήτης είναι άμεσος αγρότης, καθορίστε το επίδομα γης, το καθαρό προϊόν της εταιρείας και το καθαρό εισόδημα του επιχειρηματία.

Συνεδρία 2013

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Σήμερα ο καταναλωτής προτιμά προϊόντα που είναι ποιοτικά έγκυρα, χωρίς ελαττώματα και μακράς διαρκείας. Τούτου λεχθέντος, ο υποψήφιος, αναφερόμενος σε ένα δενδρικό είδος φρούτων, θα αντιμετωπίσει την καταλληλότερη τεχνική καλλιέργειας για να αποκτήσει ποιοτική παραγωγή και να σέβεται τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Επιπλέον, υποθέτοντας ότι καταναλώνεται φρέσκο, απεικονίστε την τεχνική συντήρησης και / ή κοντίσιονγκ για να παρατείνει την παρουσία του προϊόντος στην αγορά, αποφεύγοντας ταυτόχρονα ελαττώματα και αλλοιώσεις.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος, αναφερόμενος σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο της δικής του γνώσης, περιγράφει μια γεωργική εταιρεία με δημητριακά που διευθύνεται από έναν καπιταλιστή ιδιοκτήτη. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, όλα τα απαραίτητα δεδομένα που λαμβάνονται με κατάλληλα κριτήρια συνάφειας, καταρτίζουμε το υπόλοιπο του Tornaconto και του Καθαρού Εισοδήματος που οφείλεται στον επιχειρηματία. Στη συνέχεια, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός μηχανοποίησης, καθορίστε την οικονομική ευκολία της εισαγωγής μιας θεριζοαλωνιστικής στο πάρκο μηχανημάτων της εταιρείας.

Συνεδρία 2012

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος, αφού περιέγραψε το έδαφος και τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής που του είναι γνωστός, εντοπίζει μια κατάλληλη ποώδη καλλιέργεια ανοιχτού χωραφιού που αναδεικνύει τις μορφοφυσιολογικές της πτυχές. Στη συνέχεια, δίνει μεγάλη έμφαση στην τεχνική καλλιέργειας αναλύοντας τον έλεγχο των ζιζανίων και τις στρατηγικές του φυτοπαθολογικού ελέγχου. Επιπλέον, καταρτίστε ένα ρεαλιστικό σχέδιο λίπανσης με στόχο τη μεγιστοποίηση της ποιότητας της παραγωγής και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Μια μικτή διεύθυνση γεωργικής εταιρείας, με επαρκή εξοπλισμό της εταιρείας και αποτελεσματικό βαθμό μηχανοποίησης, διαχειρίζεται ένας επιχειρηματίας καπιταλιστής ιδιοκτήτης. Τούτου λεχθέντος, ο υποψήφιος, αναφερόμενος σε έναν τομέα των γνώσεών του και λαμβάνοντας εύλογα τεχνικοοικονομικά δεδομένα, καταρτίζει την οικονομική ισορροπία εξετάζοντας αναλυτικά τα μεμονωμένα στοιχεία, προκειμένου να προσδιορίσει το σχετικό καθαρό εισόδημα.

Συνεδρία 2011

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Στις τεχνικές παραγωγής φυτών, η παραγωγή φυτών από δυσμενείς αιτίες κατέχει εξέχουσα θέση για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του προϊόντος. Η επιστημονική φυτοθεραπεία που προτείνεται για την υπεράσπιση των καλλιεργειών, αν και στοχεύει πάντα στο πρωταρχικό στοιχείο, δηλαδή το παράσιτο, θέλει επίσης η καταπολέμηση των ασθενειών να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ξενιστή και του περιβάλλοντος. Ο υποψήφιος υποδεικνύει τις βασικές αρχές και αποτελεί παράδειγμα με την επεξεργασία συγκεκριμένων περιπτώσεων τον έλεγχο των φυτικών παρασίτων με στόχο τον ξενιστή και το περιβάλλον να προστατεύσει την παραγωγή και για μεγαλύτερη και ανανεωμένη προσοχή στην ισορροπία του αγρο-οικοσυστήματος.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης-αγρότης μιας μεσαίας γεωργικής εταιρείας, κηπουρικής παραγωγής με διαφορετικά είδη, ενδιαφέρεται να αυξήσει την παραγωγή πρώιμων πατατών. Σκοπεύει να βελτιστοποιήσει τη γονιμότητα της επιφάνειας μεσαίου μίγματος και αλλουβιακού εδάφους, που προορίζεται για αυτήν την καλλιέργεια, της επέκτασης δύο εκταρίων, μέσω της αύξησης της χρήσης χημικών λιπασμάτων και παρεμβάσεων άρδευσης σε κρίσιμες στιγμές της φαινολογίας του φυτού, ευχαριστώ το πρόσφατο έργο σύλληψης ενός υδροφορέα στην ίδια ιδιοκτησία. Ο υποψήφιος, αφού επέλεξε τα απαραίτητα τεχνικά-οικονομικά δεδομένα, πιθανώς, με το σωστό κριτήριο, καθορίζει την ποσότητα λιπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια των ειδών που υποδεικνύονται προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο κέρδος για τον επιχειρηματία.

Συνεδρία 2010

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Έχοντας επιλέξει ένα ποώδες είδος, ο υποψήφιος απεικονίζει το σχέδιο ελέγχου ζιζανίων στη σχετική τεχνική καλλιέργειας. φροντίζοντας να δικαιολογήσουμε τις επιλογές που γίνονται με ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα κόστους και τον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος, έχοντας καθορίσει τα κατάλληλα τεχνικοοικονομικά δεδομένα, καθορίζει το κόστος παραγωγής ενός ποώδους είδους για ζωοτροφές και στη δεύτερη συγκομιδή ενόψει ενός ανανεωμένου σχεδίου παραγωγής της εταιρείας.

Συνεδρία 2009

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά ενός αρδευόμενου οπωρώνα στην αναπτυσσόμενη φάση παραγωγής, διατυπώνει και αιτιολογεί ένα βιώσιμο ετήσιο σχέδιο γονιμοποίησης, που ασχολείται ιδίως με τους χρόνους και τις μεθόδους διανομής των λιπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο ιδιοκτήτης μιας μεσαίου μεγέθους καλλιέργειας φρούτων ζητά από έναν τεχνικό της εμπιστοσύνης του να καταρτίσει τον λογαριασμό καλλιέργειας για την παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού πρώιμης ωρίμανσης και εξαγωγής. Ο υποψήφιος, αφού καθορίσει πιθανά τεχνικοοικονομικά δεδομένα, καταρτίζει τον λογαριασμό περικοπής ως απάντηση στην ερώτηση που ζητήθηκε.

Συνεδρία 2008

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Αναφορικά με ένα προϊόν διατροφής της επιλογής σας, ο υποψήφιος επεξηγεί την τεχνική συντήρησης και προετοιμασίας προκειμένου να αποφευχθούν ελαττώματα και αλλοιώσεις.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος, με εύλογα στοιχεία, καταρτίζει τον προϋπολογισμό για μια μεσαίου μεγέθους κτηνοτροφική κτηνοτροφία και διεξάγεται σε οικονομία με μισθωτούς.

Συνεδρία 2007

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος ασχολείται με τον έλεγχο εξατμισοδιαπνοής στην τεχνική καλλιέργειας ειδών οπωροφόρων δένδρων, για μια βέλτιστη και οικολογικά συμβατή ποιοτική-ποσοτική παραγωγή.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Αφού υποθέσει τον προϋπολογισμό μιας εταιρείας υψηλής κηπουρικής με υψηλό εισόδημα, που διεξάγεται στην άμεση οικονομία, ο υποψήφιος αξιολογεί την ευκολία της εισαγωγής μιας νέας μηχανής λειτουργίας στον κύκλο παραγωγής.

Συνεδρία 2006

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Μια αγρο-ζωοτεχνική εταιρεία διαθέτει ογδόντα ιταλικά βοοειδή γαλακτοπαραγωγής καφέ με μέση παραγωγή 44 κιλά ανά κεφαλή για γαλουχία 305 ημερών.
Ο υποψήφιος που πρέπει να παρέχει γονιμοποίηση με ζώα ικανά να βελτιώσει την παραγωγή, αφού επεξηγήσει τα κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί για την επιλογή των ταύρων, περιγράφει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να βρεθούν για την επιλογή των ζώων αναπαραγωγής για χρήση του σπόρου από.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ένα αγρόκτημα περίπου 10 εκταρίων, επίπεδο, εξοπλισμένο με κτίρια και επαρκή στόλο μηχανημάτων, διεξάγεται με δύο εργαζόμενους με σταθερούς μισθούς, επικουρούμενους από το τυχαίο εργατικό δυναμικό σε κρίσιμες στιγμές. Η εταιρεία είναι εξοπλισμένη με άρδευση και εφαρμόζει ένα σύστημα βασισμένο σε βιομηχανικές καλλιέργειες την άνοιξη και τις χειμερινές χλόες.
Ο υποψήφιος καταρτίζει έναν προϋπολογισμό σχετικά με τη διαχείριση που ενεργοποιείται από έναν επιχειρηματία-διευθυντή, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα κριτήρια με τα οποία καθορίζονται οι φόροι.

Συνεδρία 2005

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Μια εταιρεία, που βρίσκεται στις πεδιάδες και επεκτείνεται για 60 εκτάρια, πρέπει να παράγει περίπου το 75% των ζωοτροφών και των ζωοτροφών που απαιτούνται για την εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής.
Ο υποψήφιος απεικονίζει ένα σύστημα παραγωγής ικανό να παρέχει αιτήσεις τροφίμων στο αναφερόμενο ποσοστό. Στη συνέχεια, υπολογίστε το φορτίο των ζώων που μπορούν να εκτραφούν περιγράφοντας την επιλεγμένη φυλή και υποθέστε έναν μέσο τύπο μερίδας για τα ζώα στην παραγωγή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προμήθεια ζωοτροφών που θα αγοραστούν για την ολοκλήρωση της παραγωγής της εταιρείας.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος καταρτίζει το τελικό υπόλοιπο μιας εταιρείας που εκτείνεται για 20 εκτάρια, η οποία πραγματοποιεί εναλλαγή βιομηχανικών καλλιεργειών, καλαμποκιού, σιταριού.
Η διοίκηση ενεργοποιείται από έναν επιχειρηματία που καταρτίζει τη λειτουργία και χρησιμοποιεί εργολάβους και, για άλλες εργασίες, τυχαίους εργαζόμενους.
Ο υποψήφιος, ενσωματώνοντας την περιγραφή της εταιρείας με σημαντικά τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, παρουσιάζει αναλυτικά την κατάσταση εσόδων και εξόδων και προετοιμάζει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό.

Συνεδρία 2004

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Ένα οπωροφόρο φυτό μιας εξειδικευμένης εταιρείας περιλαμβάνει 1,50 εκτάρια τα οποία πρέπει να αρδευτούν καθ 'όλη τη διάρκεια της άνοιξης το καλοκαίρι.
Ο υποψήφιος περιγράφει μια περιβαλλοντική και αγρονομική κατάσταση που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά που υποδεικνύονται και απεικονίζει τις μεθόδους άρδευσης που πιστεύει ότι προτείνει, γνωρίζοντας ότι η εταιρεία διαθέτει ένα επαρκές πηγάδι.
Στη συνέχεια, ορίστε τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποτών νερού που θα παραδοθούν για κάθε παρέμβαση και τα διαστήματα μεταξύ τους.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο ιδιοκτήτης ενός αγροκτήματος 95 εκταρίων με εντατικό σύστημα ζωοτροφών (καλαμπόκι, γρασίδι, τριφύλλι και αλφάλφα), που βρίσκεται στους πρόποδες, διαθέτει τροχοφόρο τρακτέρ 40 HP και θα ήθελε να αγοράσει ένα πιο ισχυρό όχημα ανίχνευσης για το οποίο χρήση περίπου 550 ωρών το χρόνο.
Ο υποψήφιος, αναλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία δαπανών, υπολογίζει το ετήσιο κόστος του ελκυστήρα και στη συνέχεια εκπονεί μια κρίση ευκολίας σε σύγκριση με την ενοικίαση, την οποία ο ιδιοκτήτης έχει καταφύγει μέχρι εκείνη τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι η ωριαία τιμή ήταν περίπου 45 ευρώ .

Συνεδρία 2003

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Ο ιδιοκτήτης ενός αγροκτήματος βρίσκεται στους πρόποδες, με ξηρό εύκρατο κλίμα και με δυνατότητες άρδευσης, που επεκτείνεται για 96 εκτάρια, σκοπεύει να ασκήσει μια κτηνοτροφική δραστηριότητα. Απαιτεί επομένως μια έκθεση που να απεικονίζει τις επιλογές των ειδών, της φυλής, του είδους αναπαραγωγής, του επιπέδου παραγωγής, που συμπληρώνεται από την έκθεση των κριτηρίων ευκολίας.
Ο υποψήφιος συμπληρώνει, με πιθανά δεδομένα, ένα εταιρικό πλαίσιο και αναλύει αναλυτικά τι απαιτείται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις σχέσεις μεταξύ εταιρείας και αγοράς.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Θέλουμε να μάθουμε το μέσο κόστος των ετήσιων προϊόντων μιας οπωροκηπευτικής που επεκτείνεται για 8 εκτάρια σε μια επίπεδη περιοχή, που διευθύνεται από έναν ιδιοκτήτη επιχειρηματία.
Εκτός από τα κτίρια, η εταιρεία διαθέτει δύο τρακτέρ, ένα τροχοφόρο και το άλλο τροχοφόρο, δύο άροτρα, δύο δίτροχους ελκυστήρες, δύο σβάρνες, τρία γεωργικά βαγόνια, δύο μηχανήματα για τη θεραπεία φυτοφαρμάκων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με συστήματα στάγδην άρδευσης.
Ο υποψήφιος συμπληρώνει την περιγραφή της εταιρείας με εύλογα στοιχεία, προσδιορίζοντας το είδος, την καλλιεργούμενη ποικιλία και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο, και προβλέπει τον καθορισμό του μέσου ετήσιου προϋπολογισμού και συνεπώς του απαιτούμενου κόστους.

Σύνοδος 2002

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Αφού επέλεξε ένα δενδροειδές είδος από την ομάδα των φρούτων Ρομέ ή των φρούτων από πέτρα, ο υποψήφιος, αφού επεξηγήσει πλήρως τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία θα ασκηθεί η επιλεγμένη καλλιέργεια, απεικονίζει τα κριτήρια για τη δημιουργία της ολοκληρωμένης άμυνας, περιγράφει τις μεθόδους και τους χρόνους παρέμβασης και υπογραμμίστε τις κρίσιμες φάσεις των εργασιών ανάλογα με τη βιολογία των ποικιλιών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Μια εταιρεία που βρίσκεται στην πεδιάδα και επεκτείνεται για 12 εκτάρια παράγει αραβόσιτο σιτηρών στο μισό της καλλιεργήσιμης έκτασης και ετήσιος κύκλος ζωοτροφών στο υπόλοιπο τμήμα. Η εταιρεία είναι εξοπλισμένη με επαρκή κτίρια, καλό επίπεδο μηχανοποίησης, σύστημα άρδευσης και κινητά φτερά και διαχειρίζεται απευθείας από τον ιδιοκτήτη.
Ο υποψήφιος, λαμβάνοντας ελεύθερα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τον καλύτερο προσδιορισμό των εταιρικών χαρακτηριστικών, επιβάλλει χρονολογική λογιστική αναφορά, μέσω των απαραίτητων καταχωρίσεων, κάθε γεγονός που έχει οικονομικό-λογιστικό αντίκτυπο.
Στη συνέχεια, στο τέλος του έτους παραγωγής, προχωρήστε στα αρχεία κλεισίματος και παρουσιάστε, με ένα σύντομο σχόλιο, τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν.

Συνεδρία 2001

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Σε μια γεωργική περιοχή perilacustre, με εδάφη ελαφρώς κεκλιμένα προς το σώμα του νερού, υπάρχουν φυτά οπωροφόρων δένδρων και θάμνων ικανά να παρέχουν ποιοτικά προϊόντα.
Η εξέταση των υδάτων της λίμνης δείχνει την παρουσία ρύπων γεωργικής προέλευσης που τείνουν αργά να τροποποιήσουν την υπάρχουσα οικολογική κατάσταση.
Ο υποψήφιος, υποθέτοντας με αναλυτική περιγραφή τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές πτυχές, επεξηγεί τις αρχές και τις τεχνικές για τον καθορισμό των ετήσιων παρεμβάσεων γονιμοποίησης που ωφελούν τις καλλιέργειες χωρίς να επηρεάζουν την ήδη επισφαλή οικολογική κατάσταση.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ένας ιδιοκτήτης επιχειρηματία διαχειρίζεται μια φάρμα οπωροκηπευτικών που καλύπτει 12 εκτάρια, που βρίσκεται στην πεδιάδα, εξοπλισμένη με σύστημα άρδευσης ικανό να καλύψει το 65% των αναγκών της εταιρείας σε νερό.
Ο υποψήφιος υποθέτει ένα εταιρικό σύστημα με αναλυτική περιγραφή των σχετικών χαρακτηριστικών και περιγράφει μια παραγωγική άσκηση.
Επομένως, καταρτίστε έναν προϋπολογισμό επεξηγώντας συγκεκριμένα τους φόρους στους οποίους υπόκειται η εταιρεία, καθώς και τις διαδικασίες για τη χρήση τυχαίας εργασίας που καλύπτει το 40% των συνολικών εργατικών αναγκών.

Συνεδρία 2000

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος, έχοντας εντοπίσει ένα δενδροειδές είδος κατά βούληση, περιγράφει και σχολιάζει τις βιολογικές και / ή καθοδηγούμενες στρατηγικές του αγώνα για την απόκτηση φρούτων με χαμηλά υπολείμματα χημικών προϊόντων.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος, με αναφορά σε ένα ελαιόδεντρο, σε μια λοφώδη περιοχή, μεσαίου μεγέθους, με έναν καλό δείκτη μηχανοποίησης, αφού περιγράψει τα τεχνικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά, καταρτίζει τον λογαριασμό καλλιέργειας ενός εκταρίου ελαιώνα κατά τη διάρκεια της πλήρους φάσης παραγωγής.

Συνεδρία 1999

Πρώτη γραπτή δοκιμή
Αφού ανέλαβε πιθανά τεχνικά δεδομένα, ο υποψήφιος καθορίζει το σχέδιο γονιμοποίησης και τις μεθόδους κατανομής των λιπασμάτων στο αγρό για μια ποώδη καλλιέργεια ανοιχτού χωριού της επιλογής του, με σεβασμό στους υδροφορείς.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή
Ο υποψήφιος περιγράφει τα κριτήρια αξιολόγησης της ευκολίας για τη μετατροπή του γάλακτος σε τυρί ή / και σταφυλιών σε κρασί.

Εθνικό Κολλέγιο Γεωργικών Τεχνικών και Αποφοίτων Γεωργικών Τεχνικών
Παραδείγματα γραπτών δοκιμών


Βίντεο: ΑΛΤΑΝΗ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ- Η ΠΡΩΤΗ ΜΥΗΣΗ Α (Ιούλιος 2021).