Πληροφορίες

Προσόντα Εξετάσεων Εμπειρογνωμόνων Γεωργικών

Προσόντα Εξετάσεων Εμπειρογνωμόνων Γεωργικών

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2013

Ο υποψήφιος, αναφερόμενος σε μια βόεια φυλή των γνώσεών του με γαλακτοκομική στάση, περιγράφει πρώτα τα μορφοφυσιολογικά χαρακτηριστικά του και, αργότερα, λεπτομερώς, τα συστατικά του παραγόμενου γάλακτος.
Στη συνέχεια, αναλύστε, συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ακολουθία παραγωγής, όλα τα στάδια της τυροκομίας, επισημαίνοντας τις πιο σημαντικές πτυχές και τυχόν κρίσιμα ζητήματα.

____________________________

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2013

Ο υποψήφιος, αναφερόμενος σε μια γνωστή πραγματικότητα παραγωγής δημητριακών-ζωοτεχνικής παραγωγής, που διεξάγεται σε άμεση οικονομία με υπαλλήλους, καθορίζει:
• την αξία του ταμείου με μια αναλυτική διαδικασία.
• το επίδομα απαλλοτρίωσης, που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση κατασκευής ενός επαρχιακού οδικού συμβάντος κατά μήκος μιας πλευράς του ταμείου για μια λωρίδα μήκους 250 μέτρων και πλάτους 40 μέτρων.

____________________________

Πρώτη γραπτή δοκιμή - συνεδρία 2012

Οι τρέχοντες προσανατολισμοί της γεωργίας στοχεύουν ουσιαστικά να ευνοήσουν την ποιότητα των παραγωγών.
Ο υποψήφιος, αναφερόμενος σε μια περιοχή των γνώσεών του και σε μια φυτική καλλιέργεια με οικονομική σημασία, αναλύει τα προβλήματα φύτευσης.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το έδαφος και τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, επισημαίνουμε επαρκώς και τους λόγους, τις εγγενείς επιλογές:
- ποικιλίες και σχετική ρίζα ·
- μορφή αναπαραγωγής ·
- χρησιμοποιούμενες φάσεις και υλικά.
Απεικονίζει επίσης την επόμενη διαχείριση επισημαίνοντας τις καλλιεργητικές παρεμβάσεις και τις αμυντικές στρατηγικές που υιοθετήθηκαν με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - συνεδρία 2012

Ο υποψήφιος, υποθέτοντας επαρκή δεδομένα, με αναφορά σε μια ιδιαίτερα γνωστή περιοχή, παρέχει, με αναλυτική μέθοδο, τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας με την πύλη κλειστή, ενός ταμείου με μια cercalicolo-zootechnical διεύθυνση που διεξάγεται στα άμεσα οικονομικά.
Επιπλέον, υποθέτοντας ότι ο ιδιοκτήτης προχωρά στην αγορά ενός νέου οικοπέδου, ο υποψήφιος περιγράφει λεπτομερώς τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του σχετικού κτηματολογίου.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2011

Ο υποψήφιος, αφού περιέγραψε, κατά τη στιγμή του βασανισμού, τα χημικά, χημικά-φυσικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ενός μούστου - ένα πολύ γνωστό κόκκινο κρασί, επεξηγούν και δικαιολογούν τη φροντίδα και τις σχετικές τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την υποβολή του εν λόγω νέου προϊόντος έως στην εμφιάλωση.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2011

Ο επιχειρηματίας μιας κτηνοτροφίας έχει δώσει στον τεχνικό της εμπιστοσύνης του το έργο της σύνταξης του εκτελεστικού έργου για την επέκταση του υφιστάμενου σταύλου για την ενίσχυση της ικανότητας με δέκα κεφάλια βοοειδών να διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται για την αναπαραγωγή μόσχοι από τον απογαλακτισμό έως την παραγωγή βαρέων μόσχων.
Ο υποψήφιος, κατά την κρίση του, αλλά με το σωστό κριτήριο, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα που λείπουν, καταρτίζει το έργο του τεχνουργήματος που ζήτησε ο επιχειρηματίας και το εξοπλίζει με μια έκθεση, για να δικαιολογήσει τις επιλογές που έκανε και μια λεπτομέρεια κατασκευής με τον μετρικό υπολογισμό του.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών

Πρώτη γραπτή δοκιμή - συνεδρία 2010

Στην καλλιέργεια φρούτων ο έλεγχος της ανάπτυξης παρασίτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο υποψήφιος, αφού περιέγραψε τα πεδο-κλιματικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής που είναι γνωστός σε αυτόν, διαμορφώνει ένα βιώσιμο σχέδιο για την καταπολέμηση των κοινών φυτικών ασθενειών ενός είδους οπωροφόρων δένδρων για προϊόντα που προορίζονται για φρέσκια κατανάλωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τρέχουσες φυτοθεραπευτικές οδηγίες για τη διαφύλαξη του αγρο-συστήματος.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2010

Ο υποψήφιος, ξεκινώντας από τεχνικά-οικονομικά δεδομένα που είναι εγγενή σε μια υποθετική ενεργή γεωργική εταιρεία, αξιολογεί από την άποψη του κεφαλαίου την ευκολία της μετατροπής ενός μέρους της αρόσιμης γης σε έναν αρδευόμενο οπωρώνα.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών

Πρώτη γραπτή δοκιμή - περίοδος 2009

Ο υποψήφιος επεξηγεί και συζητά τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται στην πρακτική του σιτηρεσίου των γαλακτοκομικών βοοειδών κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς το κόστος.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2009

Έχοντας επιλέξει τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, ο υποψήφιος καθορίζει το κόστος μετατροπής μιας αγροτικής γης από καλλιεργήσιμη γη σε λαχανόκηπο, μετά από συλλογή νερού και σχετικό σταθερό σύστημα άρδευσης, για την καλλιέργεια λαχανικών σε ανοιχτό χωράφι.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2008

Ο υποψήφιος εκθέτει τα αποτελέσματα της χρήσης θερμότητας στην τεχνική επεξεργασίας ενός προϊόντος, κατ 'επιλογή, της βιομηχανίας οίνου και / ή γαλακτοκομικών προϊόντων.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2008

Ο υποψήφιος, αφού περιέγραψε μια γεωργική εταιρεία των γνώσεών του, έχοντας καθορίσει τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα με τον κατάλληλο τρόπο, καθορίζει την κρίση της ευκολίας, από την άποψη του εισοδήματος, για μια πιθανή βελτίωση της γης της επιλογής του.

_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων αριθμομηχανών.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - περίοδος 2007

Ο υποψήφιος επεξηγεί τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται, στην τεχνική καλλιέργειας ειδών οπωροφόρων δένδρων, για την επίτευξη και τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ φυτικής και αναπαραγωγικής συνήθειας για ποιοτική παραγωγή.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2007

Ο ιδιοκτήτης ενός λοφώδους, άμεσα διαχειριζόμενου αγροκτήματος, αποφάσισε να τροποποιήσει τη δομή της παραγωγής εισάγοντας τις αγροτουριστικές δραστηριότητες, χάρη στις συνεισφορές και τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιδοτούμενα δάνεια για την ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων (πρώην καταθέσεις) σε διαμερίσματα .
Ο υποψήφιος, αφού υποδείξει τα χαρακτηριστικά της εταιρείας πριν και μετά τον μετασχηματισμό και αναλάβει τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που λείπουν με τα σωστά κριτήρια, καθορίζει την εκτίμηση της ευκολίας της βελτίωσης όσον αφορά την αξία και το εισόδημα.
______________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - συνεδρία 2006

Ένα αγρόκτημα που βρίσκεται σε εύκρατο κλίμα με αρκετά ξηρά καλοκαίρια, επίπεδο, με αρκετά συμπαγή ασβεστολιθικά εδάφη, επεκτείνεται για περίπου 20 εκτάρια, σκοπεύει να κατασκευάσει ένα σύστημα άρδευσης.
Οι θερινές ανοιξιάτικες καλλιέργειες που ασκούνται συνήθως αποτελούνται από αραβόσιτο, ντομάτα, ζαχαρότευτλα που περιστρέφονται.
Ο υποψήφιος απεικονίζει τις βασικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να προσδιοριστούν τα υδατικά συστήματα που είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια των κύκλων παραγωγής και περιγράφει τα κριτήρια για τον καθορισμό των παρεμβάσεων άρδευσης που ο επιχειρηματίας προτίθεται να πραγματοποιήσει χρησιμοποιώντας ένα σύστημα τύπου Pivot Center με κεντρικό άξονα και μέση πίεση.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2006

Ένας αγρότης αγόρασε 25 εκτάρια γυμνής, επίπεδης γης με υφή από πηλό, σε μια περιοχή με κυρίως ξηρό κλίμα άνοιξης-καλοκαιριού, με τη διαθεσιμότητα νερού άρδευσης.
Σκοπεύοντας να παράγει σπόρους καλαμποκιού / τεύτλων και φθινοπωρινές χειμωνιάτικες χλόες, ζητά από έναν τεχνικό ένα σχέδιο έργου που προβλέπει τις απαραίτητες κατασκευές που θα εφαρμοστούν, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάθεσης, ενός αποχετευτικού δικτύου, ενός συστήματος άρδευσης και ενός στόλου κατάλληλων μηχανών και εργαλείων.
Απαιτεί επίσης έναν ετήσιο προϋπολογισμό που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση θα ανατεθεί σε ένα από τα παιδιά του.
Ο υποψήφιος περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, συνοψίζοντας τις αντίστοιχες δαπάνες τους, και στη συνέχεια διατυπώνει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό.
______________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2005

Για μια εταιρεία 5 στρεμμάτων, που βρίσκεται σε μια σχεδόν επίπεδη περιοχή, με μια κορυφή που αποτελείται από ροδάκια που φυτεύτηκαν τον όγδοο χρόνο φύτευσης, ο ιδιοκτήτης ενοικιαστή ζητά από έναν τεχνικό του τομέα για βοήθεια στην προστασία φυτοφαρμάκων του οπωρώνα.
Αφού έχει υποθέσει και περιγράψει αναλυτικά τα κύρια εδάφη και τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής που προσδιορίστηκε, ο υποψήφιος επεξηγεί εν συντομία τα χαρακτηριστικά του φυτού και τις ανάγκες των ειδών και των ποικιλιών που το αποτελούν.
Στη συνέχεια, ορίστε ένα σχέδιο άμυνας έναντι κρυπτογράφων και παρασιτικών αρθρόποδων, αναφέροντας τις εποχές, τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν και τις μεθόδους παρέμβασης, αιτιολογώντας το τελευταίο υπό το φως των βιολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που μπορούν να καταγραφούν στον οπωρώνα.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2005

Μια κτηνοτροφία που αναπαράγει κατά μέσο όρο 50 βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και παράγει το 70% των ζωοτροφών και των ζωοτροφών που απαιτούνται για την αναπαραγωγή, σκοπεύει να γνωρίζει το κόστος της PLV της.
Η εταιρεία διαθέτει ένα αρχοντικό, εγκαταστάσεις και καταφύγια για ζώα και έναν κατάλληλο στόλο μηχανημάτων. Η διαχείριση του γίνεται από τον ιδιοκτήτη του επιχειρηματία που χρησιμοποιεί δύο σταθερούς μισθούς και τυχαία εργασία.
Ο υποψήφιος, υποθέτοντας οποιαδήποτε άλλα χρήσιμα δεδομένα για να χαρακτηρίσει τη δομή και το επιχειρηματικό έτος, καθορίζει το αναφερόμενο κόστος.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2004

Ο έλεγχος της ανάπτυξης και της εξάπλωσης των ζιζανίων έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό τεχνικό πρόβλημα, καθώς οι επαναλαμβανόμενες περιστροφές και οι διαδικασίες εφαρμόζονται τώρα.
Ο υποψήφιος περιγράφει αναλυτικά τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, επισημαίνει τους τύπους ζιζανίων που μπορούν να αναπτυχθούν και να ακολουθηθούν σε μια καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων και απεικονίζει τις μεθόδους για τον έλεγχό τους, επισημαίνοντας τις σχέσεις μεταξύ τεχνικών παρεμβάσεων και περιβαλλοντικών ισορροπιών.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 7 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2004

Ένας τεχνικός του κλάδου είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό ενός οπωροφόρου φυτού 2,20 εκταρίων που θα κατασκευαστεί σε μια επίπεδη περιοχή και σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ένα ευρέως επικλινές έδαφος και ένα ξηρό και εύκρατο κλίμα την άνοιξη της καλοκαιρινής περιόδου.
Ο υποψήφιος καθορίζει τις μεθόδους φύτευσης αφού αναφέρει το είδος, την ποικιλία, το ρίζα και το εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια, υπολογίστε το κόστος της εγκατάστασης που αναφέρεται στο τέλος του δεύτερου έτους και υπολογίστε, αφού υποδείξετε τη μέση διάρκεια ζωής του οπωρώνα, το ετήσιο καθαρό εισόδημα που λαμβάνεται από τον επιχειρηματία που κατέχει το ταμείο.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 7 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2003

Οι αλλαγές στις περιβαλλοντικές καταστάσεις πολλών περιοχών της νότιας Ευρώπης σήμερα αμφισβητούν ορισμένες αγρονομικές πρακτικές ενοποιημένης παράδοσης. Μεταξύ αυτών που πρέπει να προσαρμοστούν στις διάφορες πραγματικότητες είναι οι διαδικασίες, ικανές να επηρεάσουν σημαντικά ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά και κάποια χημική πτυχή του εδάφους.
Ο υποψήφιος επεξηγεί τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων οργώματος και εδάφους και περιγράφει τα κριτήρια που πρέπει να υιοθετηθούν για τον περιορισμό, με τις προαναφερθείσες πρακτικές, ορισμένων αρνητικών συνεπειών που μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε δομική φθορά που είναι δύσκολο να ανακτηθεί.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 7 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2003

Μια υπεύθυνη πυρκαγιά προκαλεί την καταστροφή 2 εκταρίων αμπελώνων που βρίσκονται κατά μήκος της πλαγιάς ενός λόφου. Το φυτό, κατά το έκτο έτος της ζωής του, αποτελούταν από ποικιλίες κρασιού που εκτρέφονταν με κορδόνι.
Υποθέτοντας οποιαδήποτε άλλα χρήσιμα δεδομένα για τον καλύτερο προσδιορισμό του αποτελέσματος εκτίμησης, ο υποψήφιος αξιολογεί τη ζημία που προκλήθηκε στον ιδιοκτήτη.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 7 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2002

Ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που καλύπτει 120 εκτάρια, που βρίσκεται στην περιοχή των πρόποδων και αρκετά μακριά από τα μεγάλα κατοικημένα κέντρα, σκοπεύει να εκτρέφει βοοειδή βοείου κρέατος.
Αφού έχει υποθέσει όλα τα εδάφη και τα κλιματικά και δομικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή και την εταιρεία, ο υποψήφιος εξηγεί τις πτυχές ενός συστήματος καλλιέργειας που κρίνεται κατάλληλο για τους σκοπούς της εταιρείας και επεξηγεί τα χαρακτηριστικά της επιλεγμένης φυλής και του τύπου αναπαραγωγής, προσδιορίζοντας τα δομικά χαρακτηριστικά. .
Στη συνέχεια, ορίστε την εφικτή ετήσια παραγωγή και το συνολικό κόστος της παραγωγικής-μεταμορφωτικής άσκησης.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 7 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2002

Μια βρεφική εταιρεία επεκτάθηκε για 4,50 εκτάρια, η οποία παράγει υλικό για θάμνους και δέντρα, σκοπεύει να κατασκευάσει ένα σταθερό σύστημα άρδευσης σε περίπου 3 εκτάρια.
Ο υποψήφιος επιλέγει, με κατάλληλα κίνητρα, τον τύπο του συστήματος, επεξηγεί τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και, αφού συνοψίζει συνοπτικά την κατανομή των έργων στο σχέδιο, καταρτίζει έναν μετρικό υπολογισμό των έργων.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 7 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιτρέπεται μόνο η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και η χρήση μη προγραμματιζόμενων και μη εκτυπωτικών εργαλείων υπολογισμού.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2001

Ο υποψήφιος, αφού επεξηγήσει τα στάδια μιας διαδικασίας μετασχηματισμού κάποιου γεωργικού προϊόντος, αναλύει τις αλλαγές που παράγονται από χημική και βιολογική άποψη και υπογραμμίζει τις σημαντικές κρίσιμες στιγμές ικανές να επηρεάσουν την τελική ποιότητα, υποδεικνύοντας προφυλάξεις και τεχνικές βελτιστοποίησης.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές μη σχολιασμένων νόμων και προτύπων.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2001

Κατά την ανανέωση ενός δενδροκηπευτικού φυτού σε 15 εκτάρια οπωροκηπευτικής, ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τη γνώμη ενός τεχνικού, εξετάζει τη δυνατότητα βελτίωσης της εκροής του νερού, σε ολόκληρη την ελαττωματική περιοχή λόγω της φύσης του κυρίως αργιλώδους εδάφους.
Ο υποψήφιος, περιγράφοντας μια περιβαλλοντική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη βροχόπτωση την άνοιξη, προσδιορίζει, παρακινώντας τους, τους τρόπους διευκόλυνσης της αποστράγγισης και προχωρά στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και του κόστους των συγκεκριμένων παρεμβάσεων που σχετίζονται με το σύστημα που θα πραγματοποιηθεί για να παρέχει στον ιδιοκτήτη πειστικά στοιχεία απόφασης.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2000

Τα όργανα εδάφους έχουν υποστεί, τα τελευταία χρόνια, κρίσιμες ερμηνείες που φέρνουν νέα κριτήρια και συνεπώς σημαντικές επιχειρησιακές καινοτομίες.
Αφού επεξηγήσει αυτές τις νέες αντιλήψεις, ο υποψήφιος, εντοπίζοντας ένα έδαφος του οποίου το έδαφος και τα αγρονομικά χαρακτηριστικά θα περιγράψει, απεικονίζει τις μεθόδους εκτέλεσης των προπαρασκευαστικών και διαδοχικών εργασιών που σχετίζονται με μια ποώδη καλλιέργεια κύκλου άνοιξη.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 2000

Απαιτείται ιδιοκτήτης γης 25,50 εκταρίων, για την κατασκευή δημοσίου έργου, έκτασης 8 εκταρίων.
Μερικά σωματίδια αυτής της επιφάνειας, περίπου 2,50 εκτάρια, πέφτουν αστικά σε μια κατοικημένη περιοχή με δείκτη κτιρίου 2 κυβικά μέτρα / m2 ενώ η υπόλοιπη επέκταση αποτελείται από γεωργική γη με οπωρώνα πάνω από το έδαφος.
Αφού υπέθεσε ένα συγκεκριμένο σύστημα καλλιέργειας συμπληρώνοντας την περιγραφή του ταμείου, ο υποψήφιος καθορίζει την αποζημίωση που οφείλεται, αιτιολογώντας κατάλληλα το ποσό.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1999

Για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, η καλλιέργεια φρούτων μας πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής και να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος.
Μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων επίτευξης των αναφερόμενων σκοπών, προτείνονται νέες μορφές αναπαραγωγής και υψηλότερες πυκνότητες φύτευσης.
Αναφερόμενος σε αυτές τις ενδείξεις, ο υποψήφιος, αφού επέλεξε ένα δενδροειδές είδος φρούτων, εξηγεί τα αγρο-περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία θα κατασκευαστεί το φυτό και περιγράφει αναλυτικά τους τρόπους δομής και διεξαγωγής του, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των αναφερόμενων καινοτομιών.

____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1999

Ένας επιχειρηματίας σκοπεύει να δημιουργήσει μια βοοειδή βοοειδών σε μια από τις εκμεταλλεύσεις του, που βρίσκεται στην περιοχή των πρόποδων με μια αρκετά τακτική μορφολογία, που εκτείνεται σε 128 εκτάρια, μερικώς (40%) άρδευση. Πιστεύει ότι τουλάχιστον το 75% των αναγκών τροφίμων πρέπει να ικανοποιούνται μέσω της παραγωγής της εταιρείας.
Ο υποψήφιος, αφού ορίσει το σύστημα αναπαραγωγής, τη φυλή και τον αριθμό των ζώων αναπαραγωγής, απεικονίζει γραφικά, σε ένα ενιαίο σχέδιο, τα καταφύγια και άλλες δομές που απαιτούνται για να καταστεί λειτουργική η αναπαραγωγή.

____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1998

Ένας νεοσύστατος συνεταιρισμός πρέπει να διαχειρίζεται μια καλλιεργήσιμη έκταση 150 εκταρίων, που βρίσκεται στην πεδιάδα, σε εύκρατη ζώνη, με τη διαθεσιμότητα νερού για άρδευση.
Ένας τεχνικός είναι υπεύθυνος να εκτελέσει το σχέδιο της εντολής καλλιέργειας που περιλαμβάνει το 75% των ποώδους καλλιέργειας από το ανοιχτό χωράφι και το 25% των φυτικών καλλιεργειών.
Ο υποψήφιος περιγράφει μια υποθετική σειρά καλλιέργειας, αφού επεξήγησε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της περιοχής και της νέας εταιρείας, που προέκυψε από τη διάθεση των ιδιοτήτων 25 αγροτών. Η δομή της εταιρείας που θεωρείται καταλληλότερη για τη βελτιστοποίηση των τεχνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων είναι επίσης σαφής.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1998

Σε μια λοφώδη περιοχή με ουσιαστικά αργιλώδη εδάφη, με μέση κλίση περίπου 8%, ένας ιδιοκτήτης εταιρείας περίπου 30 εκταρίων σκοπεύει να κανονίσει την περιοχή για φύτευση ενός αμπελώνα - ελαιώνα ή, εναλλακτικά, κατάλληλου οπωρώνα.
Ο υποψήφιος, έχοντας περιγράψει την εταιρεία αναλυτικά, σχεδιάζει τη ρύθμιση που θεωρείται πιο κατάλληλη, υπολογίζοντας, αν και σε γενικές γραμμές, τις κινήσεις της γης και τα απαραίτητα έργα.
Στη συνέχεια, ορίστε το κόστος των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των φυτών των επιλεγμένων ειδών, και εντοπίστε το σκίτσο του αγρόκτημα που είναι διατεταγμένο και των φυτών που έχουν κατασκευαστεί.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1997

Πρέπει να φυτευτεί οπωρώνας για να αποκτήσει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Περιγράφοντας την περιοχή που επιλέχθηκε σε όλες τις αγρο-περιβαλλοντικές συνθέσεις, ο υποψήφιος απεικονίζει τις δομικές και οργανωτικές πτυχές μιας εταιρείας στην οποία θα χτίσει το εργοστάσιο. Στη συνέχεια, παρακινεί επαρκώς τις επιλογές που σχετίζονται με το είδος, τις ποικιλίες, τον τύπο του φυτού, τη μορφή αναπαραγωγής. Τέλος, καθορίστε τις μεθόδους για τη διεξαγωγή των καλλιεργητικών εργασιών που αποσκοπούν στην ευνοϊκή παραγωγή παραγωγών με σαφώς καθορισμένους χαρακτήρες.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1997

Ο ιδιοκτήτης μιας γης που αποτελείται από δύο κτηματολογικά αγροτεμάχια, που βρίσκεται σε μια περιοχή όπου επιτρέπεται η κατασκευή πολιτικών κατοικιών, έχει χτίσει ένα κτίριο που πέφτει για 5/6 στο αγροτεμάχιο Α και για το υπόλοιπο σε αυτό το B. Στο υπόλοιπο τμήμα του τελευταίου, ο ίδιος ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμα σε μια εταιρεία που δημιούργησε ένα κτίριο με συνολικά οκτώ δωμάτια, με ανεξάρτητη πρόσβαση. Ένας τεχνικός, υπό την εποπτεία των δύο μερών, θα πρέπει να συντάξει τον τύπο χάρτη και τις σχετικές αναφορές τροποποίησης. Αφού έχει καθορίσει τις γραφικές πτυχές της προαναφερθείσας περιουσίας, ο υποψήφιος επεξηγεί τα χαρακτηριστικά του δικαιώματος γης και καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες κτηματολογικές λειτουργίες, παραδείγματος χάριν τα έγγραφα που θα παρουσιαστούν στο Η.Π.Α. αρμόδιος.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1996

Αφού καθορίζει την έννοια της αειφόρου γεωργίας, ο υποψήφιος απεικονίζει τις σχετικές τεχνικές παραγωγής μιας ή περισσοτέρων καλλιεργειών σε μια περιοχή συγκεκριμένων γνώσεων, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για τη σωστή ερμηνεία των τρόπων με τους οποίους αυτές οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1996

Ένα αγρόκτημα στην περιοχή των πρόποδων, που καλύπτει 5 εκτάρια, πρέπει να πραγματοποιήσει μετατροπή από ξηρό σε αρδευόμενο καθεστώς.
Αφού περιγράφει την εταιρεία και προσδιορίζει την περιβαλλοντική κατάσταση των περιοχών, ο υποψήφιος παρουσιάζει τον τύπο άρδευσης που σκοπεύει να εφαρμόσει. Στη συνέχεια, αναλύστε, σε ένα σχέδιο σχεδιασμού, τις ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών, το σύστημα διανομής του νερού, το κόστος υλοποίησής του, διατυπώνοντας τελικά μια εμπεριστατωμένη κρίση ευκολίας.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1995

Μια ζωοτεχνική εταιρεία, που επεκτείνεται για 90 εκτάρια, σκοπεύει να εξορθολογίσει τη διαχείριση της επιχείρησής της, ιδίως για θέματα που σχετίζονται με τη διατροφή των ζώων.
Ο υποψήφιος περιγράφει σε όλες τις πτυχές την περιοχή στην οποία βρίσκεται η δομή παραγωγής και χαρακτηρίζει, με τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες, την εταιρεία και τον οργανισμό της. Στη συνέχεια, διαμορφώστε ένα σχέδιο διατροφής, γνωρίζοντας ότι η παραγωγή ζωοτροφών πρέπει να καλύψει το 70% των διατροφικών αναγκών του ζωικού κεφαλαίου.
____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1995

Επιφανειακή επιφάνεια 1,60 εκταρίων, που βρίσκεται σε εύκρατη ζώνη με ετήσιες βροχοπτώσεις 1,100 mm, αποτελούμενη από ασβεστολιθικό πηλό έδαφος, πρέπει να επενδύεται σε έναν οπωρώνα και κατά συνέπεια να στραγγίζεται.
Ο υποψήφιος συμπληρώνει την περιγραφή της περιοχής παρέμβασης και χαρακτηρίζει, στις υπόλοιπες πτυχές, την επιφάνεια που πρόκειται να μετασχηματιστεί. Στη συνέχεια, επεξηγήστε τα κριτήρια κατασκευής της αποχέτευσης και αναλύστε, από τεχνική και οικονομική άποψη, τις φάσεις σχεδιασμού για την κατασκευή του έργου.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1994

Ένας επιχειρηματίας που καλλιεργεί επίσης σιτάρι στο αγρόκτημά του, ζητά από τον εμπειρογνώμονα ένα σχέδιο για τη βελτίωση της κερδοφορίας της καλλιέργειας. Ο υποψήφιος, αφού περιέγραψε την εταιρεία που υπόκειται σε παρέμβαση, τον οργανισμό παραγωγής της και τα τρέχοντα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας (είδος, ποικιλία, καλλιεργούμενη έκταση και η θέση της στην εναλλαγή, τεχνικές καλλιέργειας, ποιότητα και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων παραγόντων παραγωγής, απόδοση ανά εκτάριο, καθαρό εισόδημα από καλλιέργεια), τεχνικά και οικονομικά επαναφορά ενός προγράμματος καλλιέργειας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το καθαρό εισόδημα της καλλιέργειας.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1994

Ένα ταμείο που εκτείνεται σε 7,80 εκτάρια, που βρίσκεται στην πεδιάδα, αρδευόμενο με ένα είδος βιομηχανικών και φυτικών ποώδους καλλιέργειας, πρέπει να διαιρεθεί μεταξύ δύο νόμιμων κληρονόμων. Το ταμείο διαθέτει μια αγροικία με τρία δωμάτια, αξεσουάρ, ένα υπόστεγο εργαλείων και μια αποθήκη. Ένας τεχνικός χρεώνεται με:
- διαιρέστε το ταμείο σε δύο σχεδόν ίσες μερίδες, με την πιθανή προσθήκη χρημάτων που δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας του μεμονωμένου τμήματος ·
- εκτελέστε το διαχωρισμό και σχεδιάστε τον απαραίτητο τύπο.
- στοίβα τα δύο μερίδια.
Ο υποψήφιος περιγράφει το ταμείο σε όλα τα διαρθρωτικά του χαρακτηριστικά, επεξηγεί τα επιχειρησιακά κριτήρια του τμήματος, επεξηγεί τον τύπο του διαχωρισμού και περιγράφει λεπτομερώς τις λειτουργίες που απαιτούνται για στοίβαγμα.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Πρώτη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1993

Μετά την ανάλυση του εδάφους και των κλιματολογικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής της επιλογής του, ο υποψήφιος προχωρεί στην περιγραφή ενός καπιταλιστικού τύπου κρασιού. Στη συνέχεια, περιγράψτε τις επιλογές και τις μεθόδους για τη φύτευση ενός νέου αμπελώνα.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.

Δεύτερη γραπτή δοκιμή - Συνεδρία 1993

Αναφερόμενος στην ισχύουσα περιφερειακή νομοθεσία, ο υποψήφιος υποθέτει ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης μιας φάρμας και εκφράζει την κρίση του για ευκολία. Υποθέτοντας τότε ένα δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο ίσο με το 80% της παρέμβασης, ετοιμάστε το σχετικό σχέδιο απόσβεσης.
_____________________________

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 8 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεστ, επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών χωρίς εκτύπωση και η διαβούλευση με τεχνικά εγχειρίδια και συλλογές νόμων και προτύπων που δεν σχολιάζονται.


Βίντεο: Game Changers DEBUNKED The Film w. Deleted Scenes (Ιούλιος 2021).