Πληροφορίες

Σηροτροφία

Σηροτροφία

ΔΕΝΤΕΡΟ 29 Δεκεμβρίου 2010 MiPAAFΕθνικές διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1744/2006 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2006, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες

Άρθρο 1
Οριστικότητα
1. Το παρόν διάταγμα ρυθμίζει την ενίσχυση που παρέχεται για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων σύμφωνα με τους κανονισμούς (CE) n.1234 / 2007 και (CEE) n. 922/1972 του Συμβουλίου, καθώς και οι κανόνες εφαρμογής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1744/2006 της Επιτροπής.

Άρθρο 2
ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) "κανονισμός της Επιτροπής": ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1744/2006 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006 ·
β) "Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ", κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και ειδικές διατάξεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ·
γ) «AGEA Coordinamento», το Συντονιστικό Φορέα - AGE, Μέλος της διαχείρισης του καθεστώτος ενίσχυσης για τους γεωργούς μεταξοσκώληκα ·
δ) «Οργανισμός πληρωμών», - Οργανισμός πληρωμών - AGEA, καθώς και περιφερειακοί οργανισμοί πληρωμών αναγνωρισμένοι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ·
ε) «Αναγνωρισμένοι φορείς», οι φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, αναγνωρισμένοι, σύμφωνα με την τέχνη. 5 του κανονισμού της Επιτροπής, για την παραγωγή και παράδοση κουφωμάτων σπόρων από μετάξι dibachi, καθώς και για την απόσυρση κουκουλιών που προέρχονται από αναπαραγωγή μεταξοσκώληκα.

Άρθρο 3
Εκστρατεία μάρκετινγκ
1. Η εκστρατεία μάρκετινγκ ξεκινά την 1η Απριλίου και λήγει στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, όπως ορίζεται στην τέχνη. 3, γράμμα), σημείο ii), του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ.

Άρθρο 4
Χορήγηση βοήθειας
1. Παρέχεται βοήθεια στους κτηνοτρόφους μεταξοσκώληκα υπό τους όρους που καθορίζονται στην τέχνη. 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972 του Συμβουλίου και τέχνη. 2 του κανονισμού της Επιτροπής.
2. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στο άρθρο. 111, παράγραφος 3. του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ.

Άρθρο 5
Αίτηση ενίσχυσης
1. Η ενίσχυση χορηγείται σε εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής μεταξοσκώληκα που υποβάλλουν αίτηση στον οργανισμό πληρωμών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο. 3, παράγραφος 1 του κανονισμού της Επιτροπής.
2. Το AGEA Coordinamento καθορίζει τις λεπτομέρειες για την υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης βάσει των διατάξεων του άρθρου. 4 του κανονισμού της Επιτροπής.

Άρθρο 6
Αναγνωρισμένοι φορείς
1. Τα σώματα που αναφέρονται στην τέχνη. 6, πρώτη και δεύτερη περίπτωση του κανονισμού και του άρθρου της Επιτροπής. 2, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, αναγνωρίζονται από τις περιοχές.
2. Η αναγνώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. αφορά:
α) Φορείς εξουσιοδοτημένοι να παραδίδουν τα πλαίσια ·
β) Φορείς εξουσιοδοτημένοι να συλλέγουν ώριμα κουκούλια.
Οι φορείς που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω:
1) χρήση δεόντως πιστοποιημένων αυγών απαλλαγμένων από κληρονομικές ασθένειες και με ζωτικότητα ·
2) χρήση θαλάμων επώασης κατάλληλων για αναπαραγωγή ·
3) διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για τη διατήρηση επαρκών συνθηκών υγιεινής-υγιεινής.
Οι φορείς που αναφέρονται στο γράμμα β) πρέπει να πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω:
1) χρήση κατάλληλων οργάνων για ζύγιση ταξινομημένων κουκουλιών με χαρακτηριστικά σύμφωνα με την τέχνη. 2, γράμμα β)
του κανονισμού της Επιτροπής ·
2) χρήση δωματίων κατάλληλων για κουκούλια ·
3) να διαθέτει εγκαταστάσεις κατάλληλες για τη θεραπεία κουκουλιών συντήρησης ή, εναλλακτικά, να αναλάβει να εμπορεύεται τα κουκούλια εντός 10 ημερών από το μέγεθος ή να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μεταφέροντάς τα στο κέντρο παραγωγής μεταξοσκώληκα σπόρου της μονάδας εκτροφής μελισσοκομίας και μεταξοσκώληκα στο Συμβούλιο για έρευνα και πειραματισμό στη γεωργία (CRA) ή σε άλλο φορέα αναγνωρισμένο από τον ίδιο ΟΑΠΙ
3. Οι φορείς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να τηρούν λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο. 5, παράγραφος 1. πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κανονισμού της Επιτροπής και πρέπει να εκδίδει τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο. 6, πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κανονισμού της Επιτροπής.
4. Για να διατηρηθεί η αναγνώριση, οι φορείς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να υποβάλουν στις περιφέρειες, πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας, δήλωση που πιστοποιεί την εκπλήρωση των απαιτήσεων αναγνώρισης, καθώς και τη δέσμευση να υποβληθούν στους ελέγχους που προβλέπονται από τους κοινοτικούς και κοινοτικούς κανόνες που διέπουν τον τομέα. υπό αμφισβήτηση.

Άρθρο 7
Πληρωμή βοήθειας
1. Ο οργανισμός πληρωμών παρέχει την ενίσχυση που προβλέπεται από τον κανονισμό της Επιτροπής.

Άρθρο 8
Έλεγχοι
1. Η AGEA Coordinazione διασφαλίζει την εφαρμογή ενός προγράμματος ελέγχου σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η τακτική καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης.

Άρθρο 9
Διαβιβάσεις
1. Η AGEA Coordinazione παρέχει τις επικοινωνίες που απαιτούνται από τον κανονισμό (CEE) n. 1496/77 της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 1977.

Άρθρο 10
Τελευταίες προμήθειες
1. Το παρόν υπουργικό διάταγμα εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 2011/2012.
2. Το υπουργικό διάταγμα της 21ης ​​Ιουνίου 1982 καταργείται.

Ρώμη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Τεχνική-επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή του διατάγματος της 29ης Δεκεμβρίου 2010

CRA-API - Μονάδα Έρευνας για τη Μελισσοκομία και τη Μυχαροκομία

Παράδοση των κουφωμάτων
αυγά
Τα μεταξοσκώληκα, και τα δύο παράγονται στην Ιταλία (από την CRA-API, η οποία είναι η μόνη οντότητα ικανή να ολοκληρώσει επιτυχώς την παραγωγή αυγών μεταξοσκώληκα, έχοντας στην κατοχή της τις μητρικές γραμμές και την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για παραγωγή), και εισάγονται από το εξωτερικό, πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη τεκμηρίωση.
Η τεκμηρίωση αφορά:
1) το όνομα του κατασκευαστή και τη χώρα προέλευσης.
2) την περίοδο παραγωγής (στην πραγματικότητα, τα αυγά δεν μπορούν να διατηρηθούν για περισσότερο από ένα χρόνο, επομένως πρέπει να τοποθετηθούν την άνοιξη ή το καλοκαίρι-φθινόπωρο του έτους που προηγείται της παράδοσης στους αγρότες).
3) το όνομα της φυλής ή του πολυϋβριδικού στελέχους που εκτρέφεται.
4) το βάρος και ο αριθμός των αυγών που περιέχονται στο πλαίσιο (τα αυγά μπορεί να υπόκεινται σε βάρος κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης για τη διαδικασία αναπνοής και ανταλλαγής αερίων με το εξωτερικό, επομένως το βάρος καθορίζεται από τον κατασκευαστή κατά τη στιγμή της συσκευασίας).
5) την κατάσταση της υγείας των αυγών, δηλαδή τη δήλωση του παραγωγού ότι τα αυγά δεν είναι φορείς της κληρονομικής νόσου, ο αιτιολογικός παράγοντας του οποίου (Nosema bombycis) μεταδίδεται από τη μητρική πεταλούδα στους απογόνους (η απουσία της νόσου επαληθεύεται με μικροσκοπική εξέταση στις μητρικές πεταλούδες) .
6) το αναμενόμενο ποσοστό επώασης (δηλαδή ο αριθμός των προνυμφών που υποτίθεται ότι γεννήθηκαν από τα αυγά στο τέλος της επώασης). Αυτό το ποσοστό θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 90 και 95% και επηρεάζεται επίσης έντονα από τις συνθήκες επώασης (για παράδειγμα, μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν η περιβαλλοντική υγρασία δεν είναι επαρκής ή η θερμοκρασία επώασης είναι πολύ υψηλή). Η εκκόλαψη υπολογίζεται στο τέλος τριών ημερών (την πρώτη ημέρα που εμφανίζονται οι κατάσκοποι, δηλαδή η πρώτη προνύμφη, τη δεύτερη μέρα υπάρχει η πραγματική γέννηση, την τρίτη ημέρα υπάρχει η γέννηση ενός ποσοστού καθυστερημένων καθυστερημένων). Η ποσότητα των αυγών που γεννιούνται προχωρά με αυτόν τον τρόπο
τουλάχιστον 4-5 ομάδες 100 αυγών λαμβάνονται σε διάφορα σημεία σε κάθε πλαίσιο. Τα γκρίζα αυγά είναι τα αγέννητα, τα κίτρινα-λευκά είναι τα κελύφη των γεννημένων. Εάν υπάρχουν 2 γκρίζα αυγά στα 100, η ​​γέννηση είναι 98%, αν υπάρχουν 5 στα 100 είναι 95% και ούτω καθεξής.

Θάλαμος επώασης
Ο θάλαμος επώασης πρέπει να είναι ένα περιβάλλον με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) πρέπει να διαχωρίζονται από τους άλλους χώρους εκτροφής και / ή αποθήκευσης κουκουλιών.
2) οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό των πλαισίων που τοποθετούνται στην επώαση (στο όριο θα μπορούσε επίσης να είναι ένα θερμοστατικό περίβλημα).
3) πρέπει να εγγυηθεί τη διατήρηση των ακόλουθων περιβαλλοντικών συνθηκών: θερμοκρασία 25 ° C + 2 ° C, υγρασία 75-80%, τεχνητός ή φυσικός φωτισμός, με εναλλασσόμενη φωτοπερίοδο ημέρας-νύχτας και με δυνατότητα απόκρυψης τυχόν πηγών φυσικού φωτισμού (παράθυρα), σε να σκοτεινιάσει την ημέρα πριν από τη γέννηση (φάση λεύκανσης των αυγών).
4) τα πλαίσια πρέπει να είναι διατεταγμένα για επώαση σε επίπεδες επιφάνειες (τραπέζια, ράφια, πλαίσια) που εγγυώνται τη διέλευση αέρα μεταξύ του ενός πλαισίου και του άλλου (δηλαδή μπορούν να στοιβάζονται σε επικαλυπτόμενα ράφια, αλλά με ελάχιστο χώρο 5 cm με κυκλοφορία αέρα).
5) Το δάπεδο του θαλάμου επώασης πρέπει να πλένεται με απολυμαντικά διαλύματα με βάση άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου, αραιωμένα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου ή άλλα απορρυπαντικά με ισοδύναμη απολυμαντική ισχύ.

Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός στον θάλαμο επώασης πρέπει να πλένεται με άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου, αραιωμένα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου ή άλλα απορρυπαντικά με ισοδύναμη απολυμαντική ισχύ πριν από τη χρήση (στην περίπτωση μη διαβρώσιμου πλαστικού εξοπλισμού). Εάν έχετε κουφώματα ή ξύλινα εργαλεία, αυτά πρέπει να υποστούν δράση υπεριώδους ακτινοβολίας (έκθεση στο ύπαιθρο), για δύο ή τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της επώασης.

Απόσυρση κουκουλιών
Όργανα ζύγισης κουκουλιών
1) για ζύγιση κουκούλι, το σώμα που προορίζεται για αποθήκευση πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κλίμακα ικανή να ζυγίζει ποσότητες κουκούλι μεταξύ 0 και 50 kg (υποθέτοντας ότι η μέση παραγωγή ανά πλαίσιο είναι 20 kg ελάχιστο και μπορεί να φτάσει τα 40 kg το μέγιστο ).

Δωμάτια κατάλληλα για συντήρηση
1) δωμάτια κατάλληλα για διατήρηση κουκουλιών είναι δωμάτια για μη μικτή χρήση με άλλα δωμάτια εκτροφής, όπου μπορεί να διατηρηθεί χαμηλή υγρασία (70%) και με παράθυρα προστατευμένα από δίχτυα για την αποτροπή της διέλευσης τρωκτικών και άλλων εντόμων, ωστόσο ώρα κλεισίματος. Πρέπει να εξασφαλίζεται καλός αερισμός (επίσης απλά ανοίγοντας τα παράθυρα) και τα κουκούλια πρέπει να αναποδογυρίζονται κατά την αποθήκευση ή να αποθηκεύονται σε αναρτημένες σακούλες.

Κατάλληλες δομές για την επεξεργασία κουκουλιών για συντήρηση
Η θεραπεία του κουκουλιού για λόγους διατήρησης μπορεί να είναι:
1) θερμική επεξεργασία ή ξήρανση στο στεγνωτήριο για να σκοτωθεί η χρυσαλλίδα και να διατηρηθεί το κουκούλι για παραδοσιακό ξετύλιγμα.
2) κόβοντας το κουκούλι (χειροκίνητο ή μηχανικό) για να πάρουμε το φρέσκο ​​φλοιό που θα λαναριστεί, χωρίζοντάς το χειροκίνητα ή μηχανικά από τη χρυσαλλίδα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να στεγνώσει, να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα ή ως βασική τροφή. Ο φρέσκος φλοιός μπορεί να αποθηκευτεί, μέχρι την εμπορευματοποίηση, στις ίδιες συνθήκες που υποδεικνύονται για το αποξηραμένο κουκούλι.
Ως εκ τούτου, οι κατάλληλες δομές για τη θεραπεία κουκούλι είναι:
α) δωμάτιο με στεγνωτήριο. β) δωμάτιο όπου το κουκούλι κόβεται με παράθυρα, σανίδες και επαρκή φωτισμό στην περίπτωση χειροκίνητης κοπής ή μηχανής κοπής κουκούλι στην περίπτωση μηχανικής κοπής.
Οι φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να παραδίδουν τα κουφώματα μεταξοσκώληκα και την απόσυρση του κουκούλι υποχρεούνται να τηρούν τους λογαριασμούς και να εκδίδουν πιστοποιητικά παράδοσης / συλλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 5 και 6 του Κανονισμού ΕΚ 1744/2006.
Γενική σημείωση για τις μεθόδους αναπαραγωγής με σύγχρονες και οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες. Τεχνικές πτυχές ανάμιξης των σπόρων προς σπορά που προέρχονται από διαφορετικά πλαίσια
Δύο ξεχωριστές γεννήσεις μπορούν να προκύψουν από έναν καμβά. Όπως εξηγείται με σκοπό την επώαση, η επώαση των αυγών δεν είναι απόλυτα σύγχρονη.
Ως εκ τούτου, οι κτηνοτρόφοι που παράγουν περισσότερα από ένα καρέ τροφοδοτούν ένα πρώτο μέρος των προνυμφών την ημέρα επώασης των αυγών και την επόμενη ημέρα από τη δεύτερη γέννηση. Αυτό σας επιτρέπει να τρέφετε τις προνύμφες που εκκολάπτονται πρόσφατα, χωρίς να τις κάνετε να περιμένουν μια μέρα με άδειο στομάχι και βελτιστοποιεί το ποσοστό επιβίωσης. Επομένως, τουλάχιστον δύο κλάσματα προνυμφών λαμβάνονται από κάθε πλαίσιο, το οποίο, ξεκινώντας να τρέφεται με δύο διαφορετικές ημέρες, δεν μπορεί να αναπαράγεται σε μία μόνο περιοχή αναπαραγωγής.
Επιπλέον, δεδομένου ότι η επιφάνεια που καλύπτεται από τις προνύμφες κατά την πρώτη ηλικία είναι πολύ περιορισμένη (φτάνει τα 0,8 τετραγωνικά μέτρα στο τέλος της πρώτης ηλικίας για κάθε πλαίσιο) είναι καλό το ότι οι προνύμφες που ανήκουν επίσης σε διαφορετικά πλαίσια ανυψώνονται μαζί. Αυτό επιτρέπει τον περιορισμό της αποξήρανσης του φύλλου, το οποίο κατανέμεται σε μικρά κομμάτια κατά τη διάρκεια των πρώτων εποχών των προνυμφών. Ένα μονό στρώμα αποξηραίνει πολύ λιγότερο από πολλούς μικρούς σωρούς, επιτρέποντας στις προνύμφες να έχουν πολύ πιο συνεχή σίτιση (όταν το φύλλο στεγνώνει οι μικρές προνύμφες σταματούν να τρώνε).
Η μεταφορά των προνυμφών στο κομμάτι πραγματοποιείται φέρνοντας τις προνύμφες από το μουράρι ηλικίας III έως IV ηλικίας που διανέμεται στις ίδιες τις προνύμφες. Προχωράμε σταδιακά διευρύνοντας το κομμάτι, μετακινώντας τις προνύμφες με τα κλαδιά και δημιουργώντας συνεχείς σειρές σε υπόστεγο ή σε σήραγγα, τοποθετώντας τις σε ειδικά ράφια για μηχανοποιημένη αναπαραγωγή. Σε όλους τους τύπους αναπαραγωγής, η οικονομία της ίδιας της αναπαραγωγής καθορίζεται από την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες σίτισης και καθαρισμού. Στο τεμάχιο, σχηματίζονται στοίβες κλαδιών και, ξεκινώντας από το χαμηλότερο στρώμα, οι προνύμφες επιστρέφουν ανεξάρτητα στα υψηλότερα στρώματα, αφού καταναλώσουν το φύλλο των χαμηλότερων επιπέδων. Είναι σαφές ότι όταν ο χειριστής περνά με το φορτίο των κλαδιών, για να διανείμει τα γεύματα, πρέπει να τα βάλει στις σειρές των κλαδιών (κομμάτι) χωρίς λύση συνέχειας, και τα δύο επειδή τα κλαδιά έχουν μεταβλητά μεγέθη και δεν πρέπει να είναι
κομμένα σε μικρά κομμάτια, και τα δύο επειδή οι προνύμφες πρέπει να μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα μέσα στη μάζα των φύλλων.
Στην περίπτωση κρεμαστρών (μηχανοποιημένη αναπαραγωγή), το μέγεθός τους καθορίζει τον αριθμό των προνυμφών που μπορούν να εκτραφούν εκεί. Από εργονομική άποψη των μηχανημάτων, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρχουν μηχανικά ράφια μεγέθους 15-20 m2 (επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι προνύμφες στην 5η ηλικία), αλλά ότι κάθε πλαίσιο πρέπει να κατανέμεται σε πολλά ράφια. Είναι επίσης σαφές ότι δεν είναι δυνατόν, κατά τη στιγμή της διανομής, να μετρηθεί ακριβώς ο αριθμός των προνυμφών που υπάρχουν ανά ράφι, αλλά ότι αυτός θα είναι ένας κατά προσέγγιση αριθμός, που καθορίζεται από την αυτόνομη κίνηση των προνυμφών εντός της επιφάνειας που σχηματίζεται από κλαδιά και φύλλα και προορίζονται για τους Προμήθεια.
Ο αριθμός των πλαισίων προσδιορίζεται γνωρίζοντας την επιφάνεια που καταλαμβάνεται περίπου από τις προνύμφες σε κάθε ηλικία των προνυμφών. Επιπλέον, για έναν πιο ακριβή έλεγχο προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των προνυμφών στην αναπαραγωγή, είναι δυνατόν να εξεταστούν δείγματα τεμαχίων, σε αρκετά σημεία της αναπαραγωγής, μετρώντας τον αριθμό των προνυμφών που παραμένουν σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια. Αυτή η δειγματοληψία πραγματοποιείται εύκολα στην 5η ηλικία. Μετρήστε τρία κλειστά τετράγωνα των 33 cm x 33 cm = η επιφάνεια είναι ίση με 0,1 m2. Περίπου 100-120 προνύμφες θα πρέπει να βρεθούν μέσα σε αυτό το τετράγωνο. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε τρία μέρη ανά τεμάχιο για να έχει νόημα.
Η αναρρίχηση στο ξύλο πραγματοποιείται επίσης αυτόνομα από τις προνύμφες που επιτίθενται ενάντια στις ακτίνες. Ο αριθμός της ηλιοφάνειας υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και η κατανομή των προνυμφών με την ηλιοφάνεια είναι επίσης κατά προσέγγιση.
Μετά την αναπαραγωγή, το κομμάτι σέρνεται έξω από τη σήραγγα / αίθουσα αναπαραγωγής με itrattori.
Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, είναι εύκολο να σύρετε ολόκληρη τη μάζα των κλαδιών με το τρακτέρ που σχηματίζει μια μεγάλη σειρά, ενώ θα ήταν πολύ πιο περίπλοκο και οικονομικά πλεονεκτικό εάν η μάζα χωριζόταν σε ξεχωριστούς σωρούς.
Από αυτές τις τεχνικές εκτιμήσεις, προκύπτει ότι η αξιολόγηση του αριθμού των υπερυψωμένων τηλεκατευθυντών πρέπει να συναχθεί από τον αριθμό των επωασμένων πλαισίων, από τον καταλαμβανόμενο χώρο
από την ίδια την αναπαραγωγή και από την πυκνότητα των προνυμφών στην αναπαραγωγή, ενώ ο χωρικός διαχωρισμός των πλαισίων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δεν είναι τεχνικά λειτουργικός, ειδικά εάν είναι πολυάριθμοι.

CRA-API - Μονάδα Έρευνας για τη Μελισσοκομία και τη Μυχαροκαλλιέργεια


Βίντεο: H ζωή ενός μεταξοσκώληκα (Δεκέμβριος 2021).