Πληροφορίες

Βιολογική κτηνοτροφία

<span class=Βιολογική κτηνοτροφία" />


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Βιολογική γεωργία

Η LIFOAM, η Διεθνής Ομοσπονδία Κινήσεων για τη Βιολογική Γεωργία, ορίζει τη βιολογική γεωργία ως εξής: Όλα τα γεωργικά συστήματα που προωθούν την παραγωγή τροφίμων και ινών με υγιή τρόπο κοινωνικά, οικονομικά και από περιβαλλοντική άποψη. Αυτά τα συστήματα έχουν ως βάση παραγωγικής ικανότητας την εγγενή γονιμότητα του εδάφους και, με σεβασμό στη φύση των φυτών των ζώων και του τοπίου, βελτιστοποιούν όλους αυτούς τους αλληλεξαρτώμενους παράγοντες. Η βιολογική γεωργία μειώνει δραστικά τη χρήση εξωτερικών εισροών μέσω του αποκλεισμού λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και συνθετικών χημικών φαρμάκων. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιεί τη δύναμη των φυσικών νόμων για να αυξήσει τις αποδόσεις και την αντίσταση στις ασθένειες.
Με τον βιολογικό όρο, στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία ή με τον οικολογικό όρο, στην Ισπανία, τη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, ή οργανικό στις αγγλόφωνες χώρες, εννοούμε τι λαμβάνεται, φυτό ή ζώο, μέσω μιας μεθόδου παραγωγής που δεν χρησιμοποιεί συνθετικά προϊόντα και που σέβεται μια σειρά κανόνων που δεσμεύουν τον κατασκευαστή στον τρόπο λειτουργίας.
Η έννοια της βιολογικής γεωργίας ξεκίνησε στις αρχές του 1900 ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη. Υπάρχουν τρεις κύριες κινήσεις:
- στη Γερμανία, για την έμπνευση του Rudolf Steiner, ο οποίος ανέπτυξε το ανθρωποσοφικό δόγμα, γεννήθηκε η βιοδυναμική γεωργία ·
- Η Βιολογική Γεωργία γεννήθηκε στην Αγγλία αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προέρχεται κυρίως από τις ιδέες του Sir Howard.
- στην Ελβετία, τη δεκαετία του 1940, οι Hans Peter Rusch και H. Muller καθόρισαν τη μέθοδο της βιολογικής γεωργίας.
Η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται αυθόρμητα χωρίς ρυθμιστικές αναφορές και αποδεσμεύεται από τους νόμους της αγοράς.
Από τη δεκαετία του εξήντα και μετά, η ανάπτυξη του κινήματος επιταχύνθηκε: η αυξανόμενη περιβαλλοντική ζημιά και μια διαφορετική συνειδητοποίηση του πώς και τι να φάει, από μόνα τους αρκούν για να προωθήσουν τη γεωργία όπου η χρήση της χημείας είναι μειωμένη και πιο ελεγχόμενη. Εκείνα τα χρόνια γεννήθηκε μια αληθινή βιολογική αγορά, όλο και μεγαλύτερη, διαφοροποιημένη, με στόχο τις μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης που τονώνουν τη γεωργία σε αυτές τις χώρες. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία αρχίζουν να γίνονται προμηθευτές αυτών των αγορών.
Στη δεκαετία του εβδομήντα, αναπτύχθηκαν συστήματα ελέγχου και πιστοποίησης, αρχικά με κάπως χαοτικό τρόπο, και στη συνέχεια με ολοένα και πιο σαφείς και πλήρεις κανόνες. Η LIFOAM γεννήθηκε στη Γαλλία το 1972 και συγκεντρώνει πάνω από 500 κινήσεις οργανικών φορέων και από τις πέντε ηπείρους, για συνολικά 90 χώρες.
Μόνο το 1991 με τον Κανονισμό ΕΟΚ 2092 (τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1993) υπάρχει η επίσημη αναγνώριση και ρύθμιση της μεθόδου παραγωγής καθώς και του μετασχηματισμού και της εμπορίας του βιολογικού προϊόντος. Ο ζωοτεχνικός τομέας, ο οποίος θα ρυθμιστεί από τον κανονισμό ΕΟΚ 1804/99 που τέθηκε σε ισχύ στις 24/8/2000, αποκλείστηκε, με εξαίρεση ορισμένα σημεία (απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των παραγώγων τους στις ζωοτροφές) που κατέστη υποχρεωτικός από αμέσως.

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την παραγωγή γεωργικών τροφίμων που λαμβάνεται με τη βιολογική μέθοδο έχει αλλάξει ριζικά. Ο κανονισμός ΕΟΚ 1804/99 καταργήθηκε από το Κανονισμός ΕΚ 834/07

Κανονισμός 2092/91 - Κανονισμός 1804/99 (καταργήθηκε από τον Κανονισμό 834/07)

Η δέσμευση για τη θέσπιση ειδικής και συμπληρωματικής νομοθεσίας για τη βιολογική κτηνοτροφία είχε ήδη αναληφθεί με τον πρώτο κανονισμό (1991). Η 8ετής καθυστέρηση εξηγείται λαμβάνοντας υπόψη δύο γεγονότα:
- Διαλέξεις διαφοράς ζωοτεχνικών (όχι μόνο βιολογικών) σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το κλίμα, τους διαρθρωτικούς παράγοντες (μέγεθος των εκμεταλλεύσεων) και τους κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες (ιστορία, παράδοση) ·
- η παρουσία σε πολλά βόρεια κράτη μέλη (Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία) εθνικής νομοθεσίας για την κτηνοτροφία οργανικών ζώων είχε επίσης εκδοθεί προηγουμένως στον κανονισμό 2092/91, ενώ σε άλλα (συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας) ακολουθήθηκαν οδηγίες και διευθύνσεις που κατοχυρώνονται στο IFOAM επικυρώθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Κοινότητα, συνεπώς, προέκυψαν πολύ διαφοροποιημένες καταστάσεις που μερικές φορές οδήγησαν σε λειτουργικές δυσκολίες και αμφιλεγόμενα μέτρα όπως, για παράδειγμα, η εμφάνιση ή απειλή κατάσχεσης βιολογικών ζωικών προϊόντων για αντικειμενικές ή τεκμαρτές παρατυπίες.
Μια άλλη στιγμή που πρέπει να θυμάστε είναι το 1992 με τον κανονισμό 2078 της ΕΟΚ, μέσω του οποίου θεσπίζονται μέτρα στήριξης στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ σε εταιρείες που δεσμεύονται να μειώσουν τη χρήση πολλών συνθετικών προϊόντων.
Η έννοια της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι να οδηγήσει μια φάρμα που σέβεται το ζώο, το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Τα ζώα εκτροφής είναι σημαντικά επειδή:
- κλείστε τον οικολογικό κύκλο της εταιρείας.
- παρέχουν κοπριά, βελτιωτικά εδάφους και κύρια πηγή οργανικής ουσίας στη βιολογική γεωργία ·
- παράγουν γάλα, κρέας και τα παράγωγά τους ·
- απαιτούν περιοχές ζωοτροφών που αποτρέπουν τις πολύ σφιχτές εναλλαγές των καλλιεργειών και προάγουν τη γονιμότητα του εδάφους
Μια σημαντική πτυχή που κυρώθηκε με τον Κανονισμό 1804/99 και επιβεβαιώθηκε από τα υπουργικά εκτελεστικά διατάγματα είναι το κριτήριο των χιλιογράμμων αζώτου ανά εκτάριο ανά έτος ζωικής προέλευσης. Κατασκευασμένο ίση με 170 κιλά ανά εκτάριο, αυτό το στοιχείο επηρεάζει τον αριθμό των ζώων που μπορούν να εκτραφούν σύμφωνα με την κατηγορία (βλ. Παρακάτω πίνακα).
Ένα άλλο σημείο που κυρώθηκε από τον κανονισμό αφορά την καλή διαβίωση των ζώων (μια πτυχή που εξετάζεται όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές) και τη χρήση ιστορικών ή βελτιωμένων φυλών, αλλά πάντα προσαρμοσμένη στο περιβάλλον. Η υποχρέωση ελέγχου ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω ενός φορέα πιστοποίησης τιμωρείται και τέλος, τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά, είτε προσωρινά είτε οριστικά, έτσι ώστε να είναι δυνατές τοπικές ή περιφερειακές προσαρμογές. Σε περίπτωση μετατροπής από εμπορική αναπαραγωγή σε βιολογική αναπαραγωγή, είναι απαραίτητο να περιμένετε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προτού μπορέσετε να δηλώσετε τις παραγωγές βιολογικές.
Ο κανονισμός 1804/99 εφαρμόστηκε σε κάθε χώρα μέλος με υπουργικά διατάγματα, όπως προβλέπεται στην κοινότητα. Στην Ιταλία, το Υπουργείο Γεωργίας και Δασικής Πολιτικής, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, ανίχνευσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού μέσω του υπουργικού διατάγματος της 4/8/2000 ακολουθούμενο από ένα δεύτερο διάταγμα αριθ. 182, δημοσιεύθηκε στο G.U. στις 7 Αυγούστου 2001.

Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο ανά είδος

Ιπποειδή άνω των 6 μηνών2
Μοσχάρια για πάχυνση5
Άλλα βοοειδή5
Αρσενικά βοοειδή από 1 έως κάτω των 2 ετών3,3
Θηλυκά βοοειδή από 1 έως κάτω των 2 ετών3,3
Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω2
Δαμαλίδες αναπαραγωγής2,5
Δαμαλίδες για πάχυνση2,5
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής2
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής για μεταρρύθμιση2
Άλλες αγελάδες2,5
Αναπαραγωγή κουνελιών100
Πρόβατο13,3
Αίγες13,3
Χοιρίδια74
Αναπαραγωγή χοιρομητέρων6,5
Χοίροι πάχυνσης14
Άλλοι χοίροι14
Επιτραπέζια κοτόπουλα580
Gallineovaiole230

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ
Σε περίπτωση μετατροπής από εμπορική αναπαραγωγή σε βιολογική αναπαραγωγή, είναι απαραίτητο να περιμένετε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προτού μπορέσετε να δηλώσετε τις παραγωγές βιολογικές. Οι καιροί είναι:

 • 12 μήνες για ιπποειδή και βοοειδή

 • 6 μήνες για μικρά μηρυκαστικά και χοίρους (4 μήνες έως το 2003)

 • 6 μήνες για γαλακτοκομικά ζώα (3 μήνες έως το 2003)

 • 10 εβδομάδες για πουλερικά κοτόπουλου μικρότερης των 3 ημερών

 • 6 εβδομάδες για ωοτόκες όρνιθες

Από την άλλη πλευρά, εάν ξεκινήσετε από το μηδέν και ο σταύλος θέλει να γεννηθεί οργανικά, θα πρέπει να καταφύγετε σε ζώα των οποίων οι γονείς είναι ήδη βιολογικοί. Ωστόσο, δεδομένης της τρέχουσας περιορισμένης συνοχής των βιολογικών ζώων, προβλέπονται ήδη παρεκκλίσεις, το σημαντικότερο είναι αυτό που επιτρέπει την αγορά συμβατικών ζώων εφόσον είναι παλιά:

 • λιγότερο από 18 εβδομάδες για κοτόπουλα για παραγωγή αυγών

 • λιγότερο από 3 ημέρες για κοτόπουλα

 • λιγότερο από 6 μήνες για βουβάλια

 • Ωστόσο, λιγότερο από 6 μήνες για πουλάρια και μοσχάρια που μόλις τελείωσαν τον απογαλακτισμό

 • πάντα μετά τον απογαλακτισμό και εντός 45 ημερών για αιγοπρόβατα

 • αμέσως μετά τον απογαλακτισμό και κάτω από 25 κιλά για χοιρίδια.

Έως το 2003 θα πρέπει να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των βιολογικών ζώων και, επομένως, οι παρεκκλίσεις ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστούν.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τα τρόφιμα πρέπει να είναι αυστηρά βιολογικά. Τούτου λεχθέντος, δεν υπάρχουν περιορισμοί και το τροφοδοτικό μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου. Ως προσωρινή παρέκκλιση έως το 2005, το 10% είναι αποδεκτό για τα φυτοφάγα και το 20% για μονογαστρικά τρόφιμα συμβατικών τροφίμων με τα χαρακτηριστικά που θα δούμε αργότερα. Αυτά τα ποσοστά εκφράζονται στην ξηρή ύλη του γεωργικού προϊόντος σε ετήσια βάση και διατηρούν το μέγιστο 25% στο ημερήσιο σιτηρέσιο. Το προϊόν σε μετατροπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 30% κατ 'ανώτατο όριο, το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε 60% στην περίπτωση της εταιρείας παραγωγής. Για τα πολυγαστρικά, τουλάχιστον το 60% του σιτηρεσίου πρέπει να αποτελείται από φρέσκια, ενσωματωμένη ή αποξηραμένη ζωοτροφή. Το σιτηρέσιο για τα πουλερικά πάχυνσης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 65% δημητριακά. Το ποσοστό του χρησιμοποιούμενου συμβατικού προϊόντος δεν μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, αλλά αναφέρεται ένας μακρύς κατάλογος εισαγόμενων προϊόντων, τα οποία με λίγα λόγια είναι όλα φυτικά προϊόντα, εφόσον δεν υφίστανται επεξεργασία με διαλύτες, και σε ορισμένα ζωικά προϊόντα (γάλα και υποπροϊόντα). Περιλαμβάνονται επίσης οι κατάλογοι των χρησιμοποιημένων ορυκτών, ενσίρωσης και πρόσθετων ζωοτροφών και άλλων ειδικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων οι βιταμίνες συνθετικής προέλευσης ξεχωρίζουν εφόσον είναι πανομοιότυπες με τις φυσικές (μόνο για τρόφιμα).

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Επιτρέπονται 2-3 κύκλοι θεραπείας με αλλοπαθητικά φάρμακα σε ένα έτος ή σε έναν κύκλο εάν πρόκειται για ζώα με ζωή μικρότερη του ενός έτους. Η χρήση αλλοπαθητικών φαρμάκων που λαμβάνονται με χημική σύνθεση σε προληπτική μορφή δεν επιτρέπεται στη βιολογική γεωργία. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό που σχετίζεται με την απαγόρευση της χρήσης οτιδήποτε περιέχει ή προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, με μοναδική εξαίρεση τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η χρήση ουσιών που προορίζονται να τονώσουν την ανάπτυξη ή να τροποποιήσουν τον αναπαραγωγικό κύκλο των ζώων δεν είναι συμβατή με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Κατ 'αρχήν, η αναπαραγωγή των ζώων πρέπει να βασίζεται σε φυσικές μεθόδους, ωστόσο η τεχνητή γονιμοποίηση επιτρέπεται ενώ η μεταμόσχευση εμβρύου απαγορεύεται. Όλα τα θηλαστικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους ή ανοιχτούς χώρους όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες. Μόνο η τελική φάση πάχυνσης βοοειδών, χοίρων και προβάτων για την παραγωγή κρέατος μπορεί να πραγματοποιηθεί στο στάβλο, για περίοδο μικρότερη από το ένα πέμπτο της ζωής τους ή σε κάθε περίπτωση για μέγιστο διάστημα 3 μηνών. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μόσχων σε μεμονωμένα κουτιά μετά από μια εβδομάδα ηλικίας. Για τα πουλερικά και τις μέλισσες, παρέχονται λεπτομερείς κανόνες για τις συνθήκες αναπαραγωγής, αλλά και για την ελάχιστη ηλικία πριν από τη σφαγή. Ο προσδιορισμός των ζωικών προϊόντων πρέπει να διασφαλίζεται καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής, προετοιμασίας, μεταφοράς και εμπορίας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Οι συνθήκες στέγασης των ζώων πρέπει να ικανοποιούν τις βιολογικές και ηθολογικές τους ανάγκες. Η στέγαση σε περιοχές με κλιματολογικές συνθήκες που επιτρέπουν τη διαβίωση σε εξωτερικούς χώρους δεν είναι υποχρεωτική. Οι στάβλοι πρέπει να έχουν ελάχιστες καλυμμένες και ακάλυπτες επιφάνειες. Συνήθως απαγορεύεται η σταθερή στέγαση


Βίντεο: Alternative Media vs. Mainstream: History, Jobs, Advertising - Radio-TV-Film, University of Texas (Ενδέχεται 2022).


Σχόλια:

 1. Vom

  the excellent variant

 2. Wilmar

  Όλα τα παραπάνω είναι αληθινά. Μπορούμε να επικοινωνούμε πάνω στο θέμα αυτό. Εδώ ή σε PM.

 3. Houston

  Συγχαρητήρια, η αξιοσημείωτη απάντηση...

 4. Gaderian

  το χρήσιμο κομμάτιΓράψε ένα μήνυμα